Д о к л а д   з а   п р о з р а ч н о с т

з а   2022 г.

на “Ажур ТДМ”ООД

Одиторско дружество

съгласно изискванията на чл. 62 от

Закона за независим финансов одит

 

          Одиторско дружество “Ажур ТДМ” ООД е регистрирано по фирмено дело № 2918/1989 г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2008 г. дружеството е пререгистрирано и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288 .Одиторското дружество е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС одиторски дружества и отговаря на изискванията на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО .

          Към 31.12.2022 г. “Ажур ТДМ” ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците с Управител. В Общото събрание на съдружниците участват:

                     - Даниел Трифонов Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом № 0577 – 375 дяла;

                     -  Кристиян Даниел Рахнев – 110 дяла;

                     - Маргарита Лазарова Славова – ДЕС, регистриран одитор с диплом № 0131 – 15 дяла.

          Дружеството се управлява от Даниел Трифонов Рахнев. Възнагражденията на съдружника Даниел Трифонов Рахнев и Кристиян Даниел Рахнев са въз основа на сключени трудови договори за заеманите длъжности. Съдружникът Маргарита Лазарова Славова не е в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

          Дейността на дружеството е организирана в две направления: “Одиторско направление” и “Общо направление”. ”Одиторското направление” се състои от три екипа, които извършват одиторски проверки под ръководството на Даниел Рахнев. Контролът върху извършената от екипите работа, процедурите по проверките, попълването на разработените от одиторското дружество справки е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ – при обработката на събраните материали, справки и данни. Всеки екип изготвя Доклад по обектите на проверката за всяко дружество. Контролът се извършва от ДЕС - Маргарита Славова.

          Системата на “Ажур ТДМ” ООД за вътрешен контрол на качеството включва следните елементи:

                     - Процедури по общо наблюдение и ръководство на системата от вътрешно-фирмени правила и процедури по контрола на качеството. Контролните функции се изпълняват от ДЕС Маргарита Славова. Тя има правомощията за предложения за промени в самата политика, правилата и процедурите, организира проверки на определени ангажименти, текущо наблюдава спазването на компонентите на системата. С настоящия доклад декларираме, че се полагат необходимите усилия за внасяне на подобрение в контрола на качеството на одиторската практика с цел повишаване на ефективността от ползотворното функциониране на системата за вътрешно-фирмените правила и процедури по контрола на качеството (съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗНФО);

                     - Процедури и мерки за налагане и спазване на етичните правила на ИДЕС при изпълнението на всеки ангажимент. В дружеството има установена процедура за встъпително и ежегодно актуализирано обучение на персонала по отношение на съдържанието и спазването на етичните правила. Особено внимание се отделя на принципа на независимост. Във всяко одитирано дружество се контролира поведението на екипа от проверяващи като е наложен стил и личен пример от съдружниците;

                     - Процедури по приемането и продължаването на връзките с клиентите. В дружеството от години е разработена практика документи и процедури за предварително събиране на информация при приемане и/или при продължаване на сътрудничеството с всеки клиент. Събраната информация се обобщава и подлага на анализ и оценка. Процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите се изпълнява задължително преди всеки ангажимент и всяка година за повтарящи се ангажименти. Тези процедури се контролират от ДЕС Маргарита Славова;

                     - Политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала. Вътрешната политика на дружеството включва правила и изисквания при наемане на  персонал, ежемесечна оценка за резултатите от работата на всеки член на екипа, развитие на способности и компетентност и специфична система за формиране на възнаграждението. Обръща се внимание на продължаващото професионално обучение, наставничеството от страна на ДЕС и по-опитния персонал;

                     - Процедури по контрол на качеството при изпълнение на работата на ниво ангажимент. Процедурите обхващат всички фази на одит – ангажиментите, а именно: планиране, оценка на риска, процедури по контрол върху спазването на приложимите за конкретния ангажимент стандарти, процедура по наставничество и надзор върху работата на екипа, преглед на извършената работа и крайните оценки и изводи въз основа на събраната документация и доказателства. Чрез тези процедури се цели да се даде разумна сигурност да се издаде доклад, който да е адекватен на конкретните обстоятелства. Прегледът за контрол върху качеството на изпълнението на ангажиментите е задължително условие за приключването му и издаването на доклада.

          За изминалата 2022 г. с основните мероприятия свързани с вътрешната система за контрол на качеството към 27.06.2022 г. се извърши задълбочен и подробен анализ за одиторските ангажименти за 2022 г. Във връзка с процедурите по поемането на одиторските ангажименти за 2022 г., процедурите по независимост и контрол и спазването на етичните изисквания се извършиха в периода от м. Октомври до м. Декември, 2022 г. по утвърден график. В периода по поемане и извършване на ангажиментите на база вътрешните доклади се провеждаха обсъждания с екипите, като се акцентира върху повишаване на компетентността по приложимите МСС и МСФО и тези МОС, които са пряко свързани с качеството на одиторската практика и поетите одит-ангажименти. На 19 и 20 Септември, 2022 г. се проведе вътрешен семинар във връзка с промените и прилагането на МСФО и прилагането на МОС за 2022 г. Към датата на настоящия отчет в съответствие с приетия график на одитните ангажименти се извършват процедури по преглед на качеството на одиторските ангажименти и преглед на одиторската документация, както и изразеното мнение, като тези процедури са приключили за дружествата с обществен интерес. По график към 30.06.2023 г. ще приключат процедурите по всички одиторски ангажименти.

          За повишаване на квалификацията през 2022 г. в периода 25-29 Юли се проведе практическо обучение по планиране на одиторски ангажименти под ръководството на ДЕС Даниел Рахнев. В периода от 05 до 09 септември 2022. се проведе обучение на персонала на одиторската компания. Лектор беше ДЕС Даниел Рахнев по организация на проверката по местонахождение на клиента по одиторски ангажимент и по МOС и МСФО, както и акценти по промените в счетоводната рамка. ДЕС Даниел Рахнев проведе и обучение във връзка с постановките и изискванията по МСФО и промените в данъчното законодателство за 2022 г..  

          Във връзка с промените в данъчното законодателство за 2022 г. се разработиха подробни текстове по приложимите национална рамка и  МСФО. За нуждите на обучението се разработиха и актуализираха текстове за “Оповестяване” и “Доклад за дейността” в различните аспекти на дейности.

          Като обобщение, мероприятията свързани с вътрешната система за контрол на качеството се групират по следния начин:

                     - Програмата за обучение на персонала се проведе в четири етапа с вътрешно обучение и подготовка и провеждане на курс с клиенти на фирмата;

                     - Направени са подобрения в организацията и процедурите по проверка на отделните отчетни обекти за одиторския сезон 2022/2022 г.;

                     - Осъществен е текущ контрол с наблюдение за спазване на политиката на фирмата относно независимостта. Съдружниците и членовете на одиторските екипи преди началото на одиторския сезон подписват годишни декларации за независимост;

                     - Продължава практиката втори независим дипломиран експерт – счетоводител да извършва преглед на одиторската документация за всяко дружество от обществен интерес и по-големите клиенти.

          Дружеството подлежи на контрол от страна на ИДЕС – СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) . Със Заповед № 04-0004-19-61 от 28.09.2020 г. е извършена проверка на определени дружества за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2019 г. и Решение №224 от 17.12.2020 г.

           Последната финансова година на извършен одит от страна на “Ажур ТДМ”ООД е 2022 г. Съгласно § 1 т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

                     - Публични дружества: “Марицатекс” АД до 05.05.2022 г;

          Съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1, т. 10 от ЗНФО, през 2022 г., са спазени постановките на чл. 65, ал. 4 за ротация на отговорните одитори в предприятията от обществен интерес.

          За периода 2022 г. регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от ИДЕС курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 40 часа за всеки от одиторите, съгласно чл. 30 от ЗНФО.

          С Решение на Общото събрание на съдружниците от 18.11.2016 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството и параграф 8-ми от „Предходни и заключителни разпоредби” на Закона за счетоводството считано от 2016 г., одиторското дружество прилага Националните счетоводни стандарти.

          Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2022 г. е 372 хил. лв. По видове услуги те са:

                      -одит  - 316 хил. лв.;

                                 - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на предприятия от обществен интерес (6 хил. лв.) и предприятие част от група чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес (103 хил. лв.) – 109 хил. лв.;

                                 - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на други предприятия – 207 хил. лв.;

                     - консултантски услуги на дружества, с които нямаме одиторски ангажимент – 3 хил. лв.;

                     - други приходи – 53 хил. лв.

          Настоящият Доклад е приет от всички съдружници.

 

гр. София, 16.01.2023 г.

                                                                                                   Управител:                    /Д. Рахнев/                                                                                                                                                                          

 

 

 

Д о к л а д   з а   п р о з р а ч н о с т

з а   2021 г.

на “Ажур ТДМ”ООД

Одиторско дружество

съгласно изискванията на чл. 62 от

Закона за независим финансов одит

 

            Одиторско дружество “Ажур ТДМ” ООД е регистрирано по фирмено дело № 2918/1989 г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2008 г. дружеството е пререгистрирано и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288 .Одиторското дружество е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС одиторски дружества и отговаря на изискванията на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО .

            Към 31.12.2021 г. “Ажур ТДМ” ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците с Управител. В Общото събрание на съдружниците участват:

                        - Даниел Трифонов Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом № 0577 – 375 дяла;

                        -  Кристиян Даниел Рахнев – 110 дяла;

                        - Маргарита Лазарова Славова – ДЕС, регистриран одитор с диплом № 0131 – 15 дяла.

            Дружеството се управлява от Даниел Трифонов Рахнев. Възнагражденията на съдружника Даниел Трифонов Рахнев и Кристиян Даниел Рахнев са въз основа на сключени трудови договори за заеманите длъжности. Съдружникът Маргарита Лазарова Славова не е в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

            От 01.01.2021 г. до 30.11.2021 г. “Ажур ТДМ” ООД се управлява от Трифон Димитров Рахнев като съдружниците в дружеството са както следва:

                         - Трифон Димитров Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом             № 0047 - 245 дяла;

                        - Даниел Трифонов Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом              № 0577 – 120 дяла;

                        -  Мария Иванова Рахнева – 120 дяла;

                        - Маргарита Лазарова Славова – ДЕС, регистриран одитор с диплом        № 0131 – 15 дяла.

            Дейността на дружеството е организирана в две направления: “Одиторско направление” и “Общо направление”. ”Одиторското направление” се състои от три екипа, които извършват одиторски проверки под ръководството на Даниел Рахнев. Контролът върху извършената от екипите работа, процедурите по проверките, попълването на разработените от одиторското дружество справки е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ – при обработката на събраните материали, справки и данни. Всеки екип изготвя Доклад по обектите на проверката за всяко дружество. Контролът се извършва от ДЕС - Даниел Рахнев (до 30.11.2021 г. след което е назначен за Управител) и ДЕС - Маргарита Славова.

            Системата на “Ажур ТДМ” ООД за вътрешен контрол на качеството включва следните елементи:

                        - Процедури по общо наблюдение и ръководство на системата от вътрешно-фирмени правила и процедури по контрола на качеството. Контролните функции се изпълняват от ДЕС Даниел Рахнев (до 30.11.2021 г. след което е назначен за Управител) и ДЕС Маргарита Славова. Те имат правомощията за предложения за промени в самата политика, правилата и процедурите, организират проверки на определени ангажименти, текущо наблюдават спазването на компонентите на системата. С настоящия доклад декларираме, че се полагат необходимите усилия за внасяне на подобрение в контрола на качеството на одиторската практика с цел повишаване на ефективността от ползотворното функциониране на системата за вътрешно-фирмените правила и процедури по контрола на качеството (съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗНФО);

                        - Процедури и мерки за налагане и спазване на етичните правила на ИДЕС при изпълнението на всеки ангажимент. В дружеството има установена процедура за встъпително и ежегодно актуализирано обучение на персонала по отношение на съдържанието и спазването на етичните правила. Особено внимание се отделя на принципа на независимост. Във всяко одитирано дружество се контролира поведението на екипа от проверяващи като е наложен стил и личен пример от съдружниците;

                        - Процедури по приемането и продължаването на връзките с клиентите. В дружеството от години е разработена практика документи и процедури за предварително събиране на информация при приемане и/или при продължаване на сътрудничеството с всеки клиент. Събраната информация се обобщава и подлага на анализ и оценка. Процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите се изпълнява задължително преди всеки ангажимент и всяка година за повтарящи се ангажименти. Тези процедури се контролират от ДЕС Маргарита Славова;

                        - Политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала. Вътрешната политика на дружеството включва правила и изисквания при наемане на  персонал, ежемесечна оценка за резултатите от работата на всеки член на екипа, развитие на способности и компетентност и специфична система за формиране на възнаграждението. Обръща се внимание на продължаващото професионално обучение, наставничеството от страна на ДЕС и по-опитния персонал;

                        - Процедури по контрол на качеството при изпълнение на работата на ниво ангажимент. Процедурите обхващат всички фази на одит – ангажиментите, а именно: планиране, оценка на риска, процедури по контрол върху спазването на приложимите за конкретния ангажимент стандарти, процедура по наставничество и надзор върху работата на екипа, преглед на извършената работа и крайните оценки и изводи въз основа на събраната документация и доказателства. Чрез тези процедури се цели да се даде разумна сигурност да се издаде доклад, който да е адекватен на конкретните обстоятелства. Прегледът за контрол върху качеството на изпълнението на ангажиментите е задължително условие за приключването му и издаването на доклада.

            За изминалата 2021 г. с основните мероприятия свързани с вътрешната система за контрол на качеството към 21.06.2021 г. се извърши задълбочен и подробен анализ за одиторските ангажименти за 2021 г. Във връзка с процедурите по поемането на одиторските ангажименти за 2021 г., процедурите по независимост и контрол и спазването на етичните изисквания се извършиха в периода от м. Октомври до м. Декември, 2021 г. по утвърден график. В периода по поемане и извършване на ангажиментите на база вътрешните доклади се провеждаха обсъждания с екипите, като се акцентира върху повишаване на компетентността по приложимите МСС и МСФО и тези МОС, които са пряко свързани с качеството на одиторската практика и поетите одит-ангажименти. На 27 и 28 Септември, 2021 г. се проведе вътрешен семинар във връзка с промените и прилагането на МСФО и прилагането на МОС за 2021 г. Към датата на настоящия отчет в съответствие с приетия график на одитните ангажименти се извършват процедури по преглед на качеството на одиторските ангажименти и преглед на одиторската документация, както и изразеното мнение, като тези процедури са приключили за дружествата с обществен интерес. По график към 30.06.2022 г. ще приключат процедурите по всички одиторски ангажименти.

            За повишаване на квалификацията през 2021 г. в периода 26-30 Юли се проведе практическо обучение по планиране на одиторски ангажименти под ръководството на ДЕС Даниел Рахнев. В периода от 06 до 10 септември 2021. се проведе обучение на персонала на одиторската компания. Лектори бяха ДЕС Трифон Рахнев по организация на проверката по местонахождение на клиента по одиторски ангажимент и по МOС и МСФО, както и акценти по промените в счетоводната рамка. ДЕС Даниел Рахнев проведе обучение във връзка с постановките и изискванията по МСФО и промените в данъчното законодателство за 2021г..  

            Във връзка с промените в данъчното законодателство за 2021 г. се разработиха подробни текстове по приложимите национална рамка и  МСФО. За нуждите на обучението се разработиха и актуализираха текстове за “Оповестяване” и “Доклад за дейността” в различните аспекти на дейности.

            Като обобщение, мероприятията свързани с вътрешната система за контрол на качеството се групират по следния начин:

                        - Програмата за обучение на персонала се проведе в четири етапа с вътрешно обучение и подготовка и провеждане на курс с клиенти на фирмата;

                        - Направени са подобрения в организацията и процедурите по проверка на отделните отчетни обекти за одиторския сезон 2021/2022 г.;

                        - Осъществен е текущ контрол с наблюдение за спазване на политиката на фирмата относно независимостта. Съдружниците и членовете на одиторските екипи преди началото на одиторския сезон подписват годишни декларации за независимост;

                        - Продължава практиката втори независим дипломиран експерт – счетоводител да извършва преглед на одиторската документация за всяко дружество от обществен интерес и по-големите клиенти.

            Дружеството подлежи на контрол от страна на ИДЕС – СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) . Със Заповед № 04-0004-19-61 от 28.09.2020 г. е извършена проверка на определени дружества за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2019 г. и Решение №224 от 17.12.2020 г.

             Последната финансова година на извършен одит от страна на “Ажур ТДМ”ООД е 2021 г. Съгласно § 1 т. 26 от Допълнителните  разпоредби на ЗНФО дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

                        - Публични дружества: “Марицатекс” АД;

            Съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1, т. 10 от ЗНФО, през 2021 г., са спазени постановките на чл. 65, ал. 4 за ротация на отговорните одитори в предприятията от обществен интерес.

 

            За периода 2021 г. регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от ИДЕС курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 40 часа за всеки от одиторите, съгласно чл. 30 от ЗНФО.

            С Решение на Общото събрание на съдружниците от 18.11.2016 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството и параграф 8-ми от „Предходни и заключителни разпоредби” на Закона за счетоводството считано от 2016 г., одиторското дружество прилага Националните счетоводни стандарти.

            Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2021 г. е 403 хил. лв. По видове услуги те са:

                         -одит  - 349 хил. лв.;

                                   - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на предприятия от обществен интерес (21 хил. лв.) и предприятие част от група чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес (108 хил. лв.) – 129 хил. лв.;

                                   - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на други предприятия – 220 хил. лв.;

                        - консултантски услуги на дружества, с които нямаме одиторски ангажимент – 8 хил. лв.;

                        - други приходи – 46 хил. лв.

            Настоящият Доклад е приет от всички съдружници.

 

 

гр. София, 14.01.2022 г.

                                                                                                   Управител:                      

 

/Д. Рахнев/

 

 

 

 Д о к л а д   з а   п р о з р а ч н о с т

з а   2020 г.

на “Ажур ТДМ”ООД

Одиторско дружество

съгласно изискванията на чл. 62 от

Закона за независим финансов одит

 

            Одиторско дружество “Ажур ТДМ” ООД е регистрирано по фирмено дело        № 2918/1989 г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2008 г. дружеството е пререгистрирано и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288 .Одиторското дружество е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС одиторски дружества и отговаря на изискванията на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО .

 

            “Ажур ТДМ” ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците с Управител. В Общото събрание на съдружниците участват:

                         - Трифон Димитров Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом             № 0047 - 245 дяла;

                        - Даниел Трифонов Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом              № 0577 – 120 дяла;

                        -  Мария Иванова Рахнева – 120 дяла;

                        - Маргарита Лазарова Славова – ДЕС, регистриран одитор с диплом        № 0131 – 15 дяла.

 

            Дружеството се управлява от Трифон Димитров Рахнев. Възнагражденията на съдружниците Трифон Димитров Рахнев и Мария Иванова Рахнева са въз основа на сключени трудови  договори за заеманите длъжности. Съдружниците Даниел Трифонов Рахнев и Маргарита Лазарова Славова не са в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

 

            Дейността на дружеството е организирана в две направления: “Одиторско направление” и “Общо направление”. ”Одиторското направление” се състои от три екипа, които извършват одиторски проверки под ръководството на Даниел Рахнев  и Трифон Рахнев. Контролът върху извършената от екипите работа, процедурите по проверките, попълването на разработените от одиторското дружество справки е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ – при обработката на събраните материали, справки и данни. Всеки екип изготвя Доклад по обектите на проверката за всяко дружество. Контролът се извършва от ДЕС - Даниел Рахнев, ДЕС - Маргарита Славова и ДЕС - Трифон Рахнев.

            Системата на “Ажур ТДМ” ООД за вътрешен контрол на качеството включва следните елементи:

                        - Процедури по общо наблюдение и ръководство на системата от вътрешно-фирмени правила и процедури по контрола на качеството. Контролните функции се изпълняват от ДЕС Даниел Рахнев и ДЕС Маргарита Славова. Те имат правомощията за предложения за промени в самата политика, правилата и процедурите, организират проверки на определени ангажименти, текущо наблюдават спазването на компонентите на системата. С настоящия доклад декларираме, че се полагат необходимите усилия за внасяне на подобрение в контрола на качеството на одиторската практика с цел повишаване на ефективността от ползотворното функциониране на системата за вътрешно-фирмените правила и процедури по контрола на качеството (съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗНФО);

                        - Процедури и мерки за налагане и спазване на етичните правила на ИДЕС при изпълнението на всеки ангажимент. В дружеството има установена процедура за встъпително и ежегодно актуализирано обучение на персонала по отношение на съдържанието и спазването на етичните правила. Особено внимание се отделя на принципа на независимост. Във всяко одитирано дружество се контролира поведението на екипа от проверяващи като е наложен стил и личен пример от съдружниците;

                        - Процедури по приемането и продължаването на връзките с клиентите. В дружеството от години е разработена практика документи и процедури за предварително събиране на информация при приемане и/или при продължаване на сътрудничеството с всеки клиент. Събраната информация се обобщава и подлага на анализ и оценка. Процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите се изпълнява задължително преди всеки ангажимент и всяка година за повтарящи се ангажименти. Тези процедури се контролират от ДЕС Даниел Рахнев;

                        - Политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала. Вътрешната политика на дружеството включва правила и изисквания при наемане на  персонал, ежемесечна оценка за резултатите от работата на всеки член на екипа, развитие на способности и компетентност и специфична система за формиране на възнаграждението. Обръща се внимание на продължаващото професионално обучение, наставничеството от страна на ДЕС и по-опитния персонал;

                        - Процедури по контрол на качеството при изпълнение на работата на ниво ангажимент. Процедурите обхващат всички фази на одит – ангажиментите, а именно: планиране, оценка на риска, процедури по контрол върху спазването на приложимите за конкретния ангажимент стандарти, процедура по наставничество и надзор върху работата на екипа, преглед на извършената работа и крайните оценки и изводи въз основа на събраната документация и доказателства. Чрез тези процедури се цели да се даде разумна сигурност да се издаде доклад, който да е адекватен на конкретните обстоятелства. Прегледът за контрол върху качеството на изпълнението на ангажиментите е задължително условие за приключването му и издаването на доклада.

 

            За изминалата 2020 г. с основните мероприятия свързани с вътрешната система за контрол на качеството към 22.06.2020 г. се извърши задълбочен и подробен анализ за одиторските ангажименти за 2020 г. Във връзка с процедурите по поемането на одиторските ангажименти за 2020 г., процедурите по независимост и контрол и спазването на етичните изисквания се извършиха в периода от м. Октомври до м. Декември, 2020 г. по утвърден график. В периода по поемане и извършване на ангажиментите на база вътрешните доклади се провеждаха обсъждания с екипите, като се акцентира върху повишаване на компетентността по приложимите МСС и МСФО и тези МОС, които са пряко свързани с качеството на одиторската практика и поетите одит-ангажименти. На 28 и 29 Септември, 2020 г. се проведе вътрешен семинар във връзка с промените и прилагането на МСФО и прилагането на МОС за 2020 г. Към датата на настоящия отчет в съответствие с приетия график на одитните ангажименти се извършват процедури по преглед на качеството на одиторските ангажименти и преглед на одиторската документация, както и изразеното мнение, като тези процедури са приключили за дружествата с обществен интерес. По график към 30.06.2021 г. ще приключат процедурите по всички одиторски ангажименти.

            За повишаване на квалификацията през 2020 г. в периода 20-24 Юли се проведе практическо обучение по планиране на одиторски ангажименти под ръководството на ДЕС Даниел Рахнев. В периода от 14 до 18 септември 2020. се проведе обучение на персонала на одиторската компания. Лектори бяха ДЕС Трифон Рахнев по организация на проверката по местонахождение на клиента по одиторски ангажимент и по МOС и МСФО, както и акценти по промените в националната счетоводна рамка. ДЕС Даниел Рахнев проведе обучение във връзка с постановките и изискванията по МСФО.  

            Във връзка с промените в данъчното законодателство за 2020 г. се разработиха подробни текстове по приложимите национална рамка и  МСФО. За нуждите на обучението се разработиха и актуализираха текстове за “Оповестяване” и “Доклад за дейността” в различните аспекти на дейности.

            Като обобщение, мероприятията свързани с вътрешната система за контрол на качеството се групират по следния начин:

                        - Програмата за обучение на персонала се проведе в четири етапа с вътрешно обучение и подготовка и провеждане на курс с клиенти на фирмата;

                        - Направени са подобрения в организацията и процедурите по проверка на отделните отчетни обекти за одиторския сезон 2020/2021 г.;

                        - Осъществен е текущ контрол с наблюдение за спазване на политиката на фирмата относно независимостта. Съдружниците и членовете на одиторските екипи преди началото на одиторския сезон подписват годишни декларации за независимост;

                        - Продължава практиката втори независим дипломиран експерт – счетоводител да извършва преглед на одиторската документация за всяко дружество от обществен интерес и по-големите клиенти.

            Дружеството подлежи на контрол от страна на ИДЕС – СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) . Със Заповед № 04-0004-19-61 от 28.09.2020 г. е извършена проверка на определени дружества за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2019 г. 

             Последната финансова година на извършен одит от страна на “Ажур ТДМ”ООД е 2020 г. Съгласно § 1 т. 26 от Допълнителните  разпоредби на ЗНФО дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

                        - Публични дружества: “Марицатекс” АД;

                        - емитент на ценни книжа: “Софарма Имоти” АДСИЦ;

            Съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1, т. 10 от ЗНФО, през 2020 г., са спазени постановките на чл. 65, ал. 4 за ротация на отговорните одитори в предприятията от обществен интерес.

 

            За периода 2020 г. регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от ИДЕС курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 40 часа за всеки от одиторите, съгласно чл. 30 от ЗНФО.

            С Решение на Общото събрание на съдружниците от 18.11.2016 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството и параграф 8-ми от „Предходни и заключителни разпоредби” на Закона за счетоводството считано от 2016 г., одиторското дружество прилага Националните счетоводни стандарти.

            Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2020 г. е 450 хил. лв.

            По видове услуги те са:

                         одит  - 408 хил. лв.;

                                   - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на предприятия от обществен интерес (21 хил. лв.) и предприятие част от група чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес (110 хил. лв.) – 131 хил. лв.;

                                   - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на други предприятия – 277 хил. лв.;

                        - консултантски услуги на дружества, с които нямаме одиторски ангажимент – 4 хил. лв.;

                        - други приходи – 38 хил. лв.


            Настоящият Доклад е приет от всички съдружници.

 

                       

гр. София, 15.01.2021 г.

                                                                                                   Управител:                      

/Т. Рахнев/

 

 

 

 

Д о к л а д   з а   п р о з р а ч н о с т

 

з а   2019 г.

 

на “Ажур ТДМ”ООД

 

Одиторско дружество

 

съгласно изискванията на чл. 62 от

 

Закона за независим финансов одит

 

 

 

            Одиторско дружество “Ажур ТДМ” ООД е регистрирано по фирмено дело        № 2918/1989 г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2008 г. дружеството е пререгистрирано и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288 .Одиторското дружество е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС одиторски дружества и отговаря на изискванията на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО .

 

 

 

            “Ажур ТДМ” ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците с Управител. В Общото събрание на съдружниците участват:

 

                         - Трифон Димитров Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом             № 0047 - 245 дяла;

 

                        - Даниел Трифонов Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом              № 0577 – 120 дяла;

 

                        -  Мария Иванова Рахнева – 120 дяла;

 

                        - Маргарита Лазарова Славова – ДЕС, регистриран одитор с диплом        № 0131 – 15 дяла.

 

 

 

            Дружеството се управлява от Трифон Димитров Рахнев. Възнагражденията на съдружниците Трифон Димитров Рахнев и Мария Иванова Рахнева са въз основа на сключени трудови  договори за заеманите длъжности. Съдружниците Даниел Трифонов Рахнев и Маргарита Лазарова Славова не са в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

 

 

 

            Дейността на дружеството е организирана в две направления: “Одиторско направление” и “Общо направление”. ”Одиторското направление” се състои от три екипа, които извършват одиторски проверки под ръководството на Даниел Рахнев  и Трифон Рахнев. Контролът върху извършената от екипите работа, процедурите по проверките, попълването на разработените от одиторското дружество справки е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ – при обработката на събраните материали, справки и данни. Всеки екип изготвя Доклад по обектите на проверката за всяко дружество. Контролът се извършва от ДЕС - Даниел Рахнев, ДЕС - Маргарита Славова и ДЕС - Трифон Рахнев.

 

            Системата на “Ажур ТДМ” ООД за вътрешен контрол на качеството включва следните елементи:

 

                        - Процедури по общо наблюдение и ръководство на системата от вътрешно-фирмени правила и процедури по контрола на качеството. Контролните функции се изпълняват от ДЕС Даниел Рахнев и ДЕС Маргарита Славова. Те имат правомощията за предложения за промени в самата политика, правилата и процедурите, организират проверки на определени ангажименти, текущо наблюдават спазването на компонентите на системата. С настоящия доклад декларираме, че се полагат необходимите усилия за внасяне на подобрение в контрола на качеството на одиторската практика с цел повишаване на ефективността от ползотворното функциониране на системата за вътрешно-фирмените правила и процедури по контрола на качеството (съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗНФО);

 

                        - Процедури и мерки за налагане и спазване на етичните правила на ИДЕС при изпълнението на всеки ангажимент. В дружеството има установена процедура за встъпително и ежегодно актуализирано обучение на персонала по отношение на съдържанието и спазването на етичните правила. Особено внимание се отделя на принципа на независимост. Във всяко одитирано дружество се контролира поведението на екипа от проверяващи като е наложен стил и личен пример от съдружниците;

 

                        - Процедури по приемането и продължаването на връзките с клиентите. В дружеството от години е разработена практика документи и процедури за предварително събиране на информация при приемане и/или при продължаване на сътрудничеството с всеки клиент. Събраната информация се обобщава и подлага на анализ и оценка. Процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите се изпълнява задължително преди всеки ангажимент и всяка година за повтарящи се ангажименти. Тези процедури се контролират от ДЕС Даниел Рахнев;

 

                        - Политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала. Вътрешната политика на дружеството включва правила и изисквания при наемане на  персонал, ежемесечна оценка за резултатите от работата на всеки член на екипа, развитие на способности и компетентност и специфична система за формиране на възнаграждението. Обръща се внимание на продължаващото професионално обучение, наставничеството от страна на ДЕС и по-опитния персонал;

 

                        - Процедури по контрол на качеството при изпълнение на работата на ниво ангажимент. Процедурите обхващат всички фази на одит – ангажиментите, а именно: планиране, оценка на риска, процедури по контрол върху спазването на приложимите за конкретния ангажимент стандарти, процедура по наставничество и надзор върху работата на екипа, преглед на извършената работа и крайните оценки и изводи въз основа на събраната документация и доказателства. Чрез тези процедури се цели да се даде разумна сигурност да се издаде доклад, който да е адекватен на конкретните обстоятелства. Прегледът за контрол върху качеството на изпълнението на ангажиментите е задължително условие за приключването му и издаването на доклада.

 

            За изминалата 2019 г. с основните мероприятия свързани с вътрешната система за контрол на качеството към 17.06.2019 г. се извърши задълбочен и подробен анализ за одиторските ангажименти за 2019 г. Във връзка с процедурите по поемането на одиторските ангажименти за 2019 г., процедурите по независимост и контрол и спазването на етичните изисквания се извършиха в периода от м. Октомври до м. Декември, 2019 г. по утвърден график. В периода по поемане и извършване на ангажиментите на база вътрешните доклади се провеждаха обсъждания с екипите, като се акцентира върху повишаване на компетентността по приложимите МСС и МСФО и тези МОС, които са пряко свързани с качеството на одиторската практика и поетите одит-ангажименти. На 26 и 27 Септември, 2019 г. се проведе вътрешен семинар във връзка с промените и прилагането на МСФО и прилагането на МОС за 2019 г. Към датата на настоящия отчет в съответствие с приетия график на одитните ангажименти се извършват процедури по преглед на качеството на одиторските ангажименти и преглед на одиторската документация, както и изразеното мнение, като тези процедури са приключили за дружествата с обществен интерес. По график към 30.06.2020 г. ще приключат процедурите по всички одиторски ангажименти.

 

            За повишаване на квалификацията през 2019 г. в периода 22-26 Юли се проведе практическо обучение по планиране на одиторски ангажименти под ръководството на ДЕС Даниел Рахнев. В периода от 9 до 13 септември 2019. се проведе обучение на персонала на одиторската компания. Лектори бяха ДЕС Трифон Рахнев по организация на проверката по местонахождение на клиента по одиторски ангажимент и по МСС и МСФО, както и акценти по промените в националната счетоводна рамка. ДЕС Даниел Рахнев проведе обучение във връзка с постановките и изискванията по МСФО 15”Приходи от договори с клиенти”, МСФО 9 „Финансови инструменти” и МСФО 16 „Лизинг”.

 

            Във връзка с промените в данъчното законодателство за 2019 г. се разработиха подробни текстове по приложимите национална рамка и  МСФО. За нуждите на обучението се разработиха и актуализираха текстове за “Оповестяване” и “Доклад за дейността” в различните аспекти на дейности.

 

            Подготви се и се проведе курс от 5 до 6 Декември в „Софарма Бизнес Тауърс”, гр. София на тема „Годишно приключване съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Данъчните закони и Счетоводните стандарти”, Практико-приложни аспекти по МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти”, СС 18 „Приходи”, МСФО 9 „Финансови инструменти”, СС 32 „Финансови инструменти”, СС 36 „Обезценка на активи”, подготовка по прилагане на МСФО 16 „Лизинг” и приложни аспекти по СС 17 „Лизинг”.

 

            Като обобщение, мероприятията свързани с вътрешната система за контрол на качеството се групират по следния начин:

 

                        - Програмата за обучение на персонала се проведе в четири етапа с вътрешно обучение и подготовка и провеждане на курс за промени в законодателството и счетоводните стандарти за фирми;

 

                        - Направени са подобрения в организацията и процедурите по проверка на отделните отчетни обекти за одиторския сезон 2019/2020 г.;

 

                        - Осъществен е текущ контрол с наблюдение за спазване на политиката на фирмата относно независимостта. Съдружниците и членовете на одиторските екипи преди началото на одиторския сезон подписват годишни декларации за независимост;

 

                        - Продължава практиката втори независим дипломиран експерт – счетоводител да извършва преглед на одиторската документация за всяко дружество от обществен интерес и по-големите клиенти.

 

            Дружеството подлежи на контрол от страна на ИДЕС – СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) . Със Заповед № 04-0004-29-48 от 25.04.2018 г. е извършена проверка на определени дружества за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. 

 

             Последната финансова година на извършен одит от страна на “Ажур ТДМ”ООД е 2019 г. Съгласно § 1 т. 26 от Допълнителните  разпоредби на ЗНФО дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

 

                        - Публични дружества: “Марицатекс” АД;

 

                        - емитент на ценни книжа: “Софарма Имоти” АДСИЦ;

 

            Съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1, т. 10 от ЗНФО, през 2019 г., са спазени постановките на чл. 65, ал. 4 за ротация на отговорните одитори в предприятията от обществен интерес. Спазени са постановките на параграф 6 oт „Преходните и заключителни разпоредби” на ЗНФО, като одиторското дружество „Ажур ТДМ” ООД, прекратява одиторските си ангажименти с пет предприятия от обществен интерес.

 

            За периода 2019 г. регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от ИДЕС курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 40 часа за всеки от одиторите, съгласно чл. 30 от ЗНФО.

 

            С Решение на Общото събрание на съдружниците от 18.11.2016 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството и параграф 8-ми от „Предходни и заключителни разпоредби” на Закона за счетоводството считано от 2016 г., одиторското дружество прилага Националните счетоводни стандарти.

 

            Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2019 г. е 454 хил. лв.

 

            По видове услуги те са:

 

                         одит  - 372 хил. лв.;

 

                                   - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на предприятия от обществен интерес ( 21 хил. лв.) и предприятие част от група чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес ( 108 хил. лв.) – 129 хил. лв.;

 

                                   - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на други предприятия – 243 хил. лв.;

 

                        - организиране на специализирани курсове – 13 хил. лв.;

 

                        - консултантски услуги на дружества, с които нямаме одиторски ангажимент – 20 хил. лв.;

 

                        - други приходи – 49 хил. лв.

 

            Настоящият Доклад е приет от всички съдружници.

                    

 

гр. София, 20.01.2020 г.

 

                                                                                                                                                                                          Управител:          

 

/Т. Рахнев/

 

 

 

Д о к л а д   з а   п р о з р а ч н о с т

з а   2018 г.

на “Ажур ТДМ”ООД

Одиторско дружество

съгласно изискванията на чл. 62 от

Закона за независим финансов одит

 

            Одиторско дружество “Ажур ТДМ” ООД е регистрирано по фирмено дело        № 2918/1989 г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2008 г. дружеството е пререгистрирано и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288 .Одиторското дружество е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС одиторски дружества и отговаря на изискванията на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО.

            “Ажур ТДМ” ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците с Управител. В Общото събрание на съдружниците участват:

                         - Трифон Димитров Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом              0047 - 245 дяла;

                        - Даниел Трифонов Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом               0577 – 120 дяла;

                        -  Мария Иванова Рахнева – 120 дяла;

                        - Маргарита Лазарова Славова – ДЕС, регистриран одитор с диплом         0131 – 15 дяла.

            Дружеството се управлява от Трифон Димитров Рахнев. Възнагражденията на съдружниците Трифон Димитров Рахнев  и Мария Иванова Рахнева са въз основа на сключени трудови  договори за заеманите длъжности. Съдружниците Даниел Трифонов Рахнев и Маргарита Лазарова Славова не са в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

            Дейността на дружеството е организирана в две направления: “Одиторско направление” и “Общо направление”. ”Одиторското направление” се състои от три екипа, които извършват одиторски проверки под ръководството на Даниел Рахнев  и Трифон Рахнев. Контролът върху извършената от екипите работа, процедурите по проверките, попълването на разработените от одиторското дружество справки е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ – при обработката на събраните материали, справки и данни. Всеки екип изготвя Доклад по обектите на проверката за всяко дружество. Контролът се извършва от ДЕС - Даниел Рахнев, ДЕС - Маргарита Славова и ДЕС - Трифон Рахнев.

            Системата на “Ажур ТДМ” ООД за вътрешен контрол на качеството включва следните елементи:

                        - Процедури по общо наблюдение и ръководство на системата от вътрешно-фирмени правила и процедури по контрола на качеството. Контролните функции се изпълняват от ДЕС Даниел Рахнев и ДЕС Маргарита Славова. Те имат правомощията за предложения за промени в самата политика, правилата и процедурите, организират проверки на определени ангажименти, текущо наблюдават спазването на компонентите на системата. С настоящия доклад декларираме, че се полагат необходимите усилия за внасяне на подобрение в контрола на качеството на одиторската практика с цел повишаване на ефективността от ползотворното функциониране на системата за вътрешно-фирмените правила и процедури по контрола на качеството (съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗНФО);

                        - Процедури и мерки за налагане и спазване на етичните правила на ИДЕС при изпълнението на всеки ангажимент. В дружеството има установена процедура за встъпително и ежегодно актуализирано обучение на персонала по отношение на съдържанието и спазването на етичните правила. Особено внимание се отделя на принципа на независимост. Във всяко одитирано дружество се контролира поведението на екипа от проверяващи като е наложен стил и личен пример от съдружниците;

                        - Процедури по приемането и продължаването на връзките с клиентите. В дружеството от години е разработена практика документи и процедури за предварително събиране на информация при приемане и/или при продължаване на сътрудничеството с всеки клиент. Събраната информация се обобщава и подлага на анализ и оценка. Процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите се изпълнява задължително преди всеки ангажимент и всяка година за повтарящи се ангажименти. Тези процедури се контролират от ДЕС Даниел Рахнев;

                        - Политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала. Вътрешната политика на дружеството включва правила и изисквания при наемане на  персонал, ежемесечна оценка за резултатите от работата на всеки член на екипа, развитие на способности и компетентност и специфична система за формиране на възнаграждението. Обръща се внимание на продължаващото професионално обучение, наставничеството от страна на ДЕС и по-опитния персонал;

                        - Процедури по контрол на качеството при изпълнение на работата на ниво ангажимент. Процедурите обхващат всички фази на одит – ангажиментите, а именно: планиране, оценка на риска, процедури по контрол върху спазването на приложимите за конкретния ангажимент стандарти, процедура по наставничество и надзор върху работата на екипа, преглед на извършената работа и крайните оценки и изводи въз основа на събраната документация и доказателства. Чрез тези процедури се цели да се даде разумна сигурност да се издаде доклад, който да е адекватен на конкретните обстоятелства. Прегледът за контрол върху качеството на изпълнението на ангажиментите е задължително условие за приключването му и издаването на доклада.

            За изминалата 2018 г. с основните мероприятия свързани с вътрешната система за контрол на качеството към 18.06.2018 г. се извърши задълбочен и подробен анализ за одиторските ангажименти за 2018 г. Във връзка с процедурите по поемането на одиторските ангажименти за 2018 г., процедурите по независимост и контрол и спазването на етичните изисквания се извършиха в периода от м. Октомври до м. Декември, 2018 г. по утвърден график. В периода по поемане и извършване на ангажиментите на база вътрешните доклади се провеждаха обсъждания с екипите, като се акцентира върху повишаване на компетентността по приложимите МСС и МСФО и тези МОС, които са пряко свързани с качеството на одиторската практика и поетите одит-ангажименти. На 01 и 02 Октомври, 2018 г. се проведе вътрешен семинар във връзка с промените и прилагането на МСФО и прилагането на МОС за 2018 г. Към датата на настоящия отчет в съответствие с приетия график на одитните ангажименти се извършват процедури по преглед на качеството на одиторските ангажименти и преглед на одиторската документация, както и изразеното мнение, като тези процедури са приключили за дружествата с обществен интерес. По график към 30.06.2019 г. ще приключат процедурите по всички одиторски ангажименти.

            За повишаване на квалификацията през 2018 г. в периода 11-15 юни се проведе практическо обучение по планиране на одиторски ангажименти под ръководството на ДЕС Даниел Рахнев. В периода от 10 до 14 септември 2018 г. се проведе обучение на персонала на одиторската компания. Лектори бяха ДЕС Трифон Рахнев по организация на проверката по местонахождение на клиента по одиторски ангажимент и по МСС и МСФО, както и акценти по промените в националната счетоводна рамка. ДЕС Даниел Рахнев проведе обучение във връзка с постановките и изискванията по МСФО 15”Приходи от договори с клиенти”, МСФО 9 „Финансови инструменти” и МСФО 16 „Лизинг”.

            Във връзка с промените в данъчното законодателство за 2018 г. се разработиха подробни текстове по приложимите национална рамка и  МСФО. За нуждите на обучението се разработиха и актуализираха текстове за “Оповестяване” и “Доклад за дейността” в различните аспекти на дейности.

            Подготви се и се проведе курс от 17 до 19 Декември в „Софарма Бизнес Тауърс”, гр. София на тема „Годишно приключване съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Данъчните закони и Счетоводните стандарти”, Практико-приложни аспекти по МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти”, СС 18 „Приходи”, МСФО 9 „Финансови инструменти”, СС 32 „Финансови инструменти”, СС 36 „Обезценка на активи”, подготовка по прилагане на МСФО 16 „Лизинг” и приложни аспекти по СС 17 „Лизинг”.

            Като обобщение, мероприятията свързани с вътрешната система за контрол на качеството се групират по следния начин:

                        - Програмата за обучение на персонала се проведе в четири етапа с вътрешно обучение и подготовка и провеждане на курс с клиенти на фирмата;

                        - Направени са подобрения в организацията и процедурите по проверка на отделните отчетни обекти за одиторския сезон 2018/2019 г.;

                        - Осъществен е текущ контрол с наблюдение за спазване на политиката на фирмата относно независимостта. Съдружниците и членовете на одиторските екипи преди началото на одиторския сезон подписват годишни декларации за независимост;

                        - Продължава практиката втори независим дипломиран експерт – счетоводител да извършва преглед на одиторската документация за всяко дружество от обществен интерес.

            Дружеството подлежи на контрол от страна на ИДЕС – СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) . Със Заповед № 04-0004-29-48 от 25.04.2018 г. е извършена проверка на определени дружества за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. 

             Последната финансова година на извършен одит от страна на “Ажур ТДМ”ООД е 2018 г. Съгласно § 1 т. 26 от Допълнителните  разпоредби на ЗНФО дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

                        - Публични дружества: “Марицатекс” АД;

                        - емитент на ценни книжа: “Софарма Имоти” АДСИЦ;

            Съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1, т. 10 от ЗНФО, през 2018 г., са спазени постановките на чл. 65, ал. 4 за ротация на отговорните одитори в предприятията от обществен интерес. Спазени са постановките на параграф 6 oт „Преходните и заключителни разпоредби” на ЗНФО, като одиторското дружество „Ажур ТДМ” ООД, прекратява одиторските си ангажименти с пет предприятия от обществен интерес.

            За периода 2018 г. регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от ИДЕС курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 40 часа за всеки от одиторите, съгласно чл. 30 от ЗНФО.

            С Решение на Общото събрание на съдружниците от 18.11.2016 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството и параграф 8-ми от „Предходни и заключителни разпоредби” на Закона за счетоводството считано от 2016 г., одиторското дружество прилага Националните счетоводни стандарти.

            Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2018 г. е 461 хил. лв.

            По видове услуги те са:

                         -одит  - 395хил. лв.;

                        - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на предприятия от обществен интерес (21 хил.лв) и предприятие част от група чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес (109 хил. лв.) – 130 хил. лв.;

                        - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на други предприятия – 265 хил. лв.;

                        - организиране на специализирани курсове – 19 хил. лв.;

                        - консултантски услуги на дружества, с които нямаме одиторски ангажимент – 18 хил. лв.;

                        - други приходи – 29 хил. лв.

            Настоящият Доклад е приет от всички съдружници.

 

гр. София, 15.03.2019 г.                                       Управител: Т. Рахнев                                                                                              

 

 

 

 

Д о к л а д   з а   п р о з р а ч н о с т

з а   2017 г.

на “Ажур ТДМ”ООД

Одиторско дружество

съгласно изискванията на чл. 62 от

Закона за независим финансов одит

 

            Одиторско дружество “Ажур ТДМ” ООД е регистрирано по фирмено дело № 2918/1989 г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2008г дружеството е пререгистрирано и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288 .Одиторското дружество е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС одиторски дружества и отговаря на изискванията на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО.

 “Ажур ТДМ” ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците с Управител. В Общото събрание на съдружниците участват:

                        - Трифон Димитров Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплома №0047 - 245 дяла;

                        - Даниел Трифонов Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплома №0577 – 120 дяла;

                        -  Мария Иванова Рахнева – 120 дяла;

                        - Маргарита Лазарова Славова – ДЕС, регистриран одитор с диплом №0131 – 15 дяла.


            Дружеството се управлява от Трифон Димитров Рахнев. Възнагражденията на съдружниците Трифон Димитров Рахнев  и Мария Иванова Рахнева са въз основа на сключени трудови  договори за заеманите длъжности. Съдружниците Даниел Трифонов Рахнев и Маргарита Лазарова Славова не са в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

              Дейността на дружеството е организирана в две направления: “Одиторско направление” и “Общо направление”. ”Одиторското направление” се състои от три екипа, които извършват одиторски проверки под ръководството на Даниел Рахнев  и Трифон Рахнев. Контролът върху извършената от екипите работа, процедурите по проверките, попълването на разработените от одиторското дружество справки е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ – при обработката на събраните материали, справки и данни. Всеки екип изготвя Доклад по обектите на проверката за всяко дружество. Контролът се извършва от ДЕС - Даниел Рахнев, ДЕС - Маргарита Славова и ДЕС - Трифон Рахнев.

 

 

            Системата на “Ажур ТДМ” ООД за вътрешен контрол на качеството включва следните елементи:

 

 

 

                        - Процедури по общо наблюдение и ръководство на системата от вътрешно-фирмени правила и процедури по контрола на качеството. Контролните функции се изпълняват от ДЕС Даниел Рахнев и ДЕС Маргарита Славова. Те имат правомощията за предложения за промени в самата политика, правилата и процедурите, организират проверки на определени ангажименти, текущо наблюдават спазването на компонентите на системата. С настоящия доклад декларираме, че се полагат необходимите усилия за внасяне на подобрение в контрола на качеството на одиторската практика с цел повишаване на ефективността от ползотворното функциониране на системата за вътрешно фирмените правила и процедури по контрола на качеството (съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗНФО)  За всяка одитна година се извършва пълен преглед на поетите ангажименти от съдружниците и се извършват контролни процедури по поемане на ангажиментите, като се разглежда всеки един независимо. Преди приключване на всеки ангажимент се извършва пълен преглед на одиторската документация от лицата натоварени с контрол на качеството като за дружествата с обществен интерес се извършва обстоен преглед и обсъждане на резултатите от проверката и изготвеното одиторско мнение от отговорния одитор. Не са установени в годините отклонения в ефективността на контролната система и независимостта на одиторските услуги;

                        - Процедури и мерки за налагане и спазване на етичните правила на ИДЕС при изпълнението на всеки ангажимент. В дружеството има установена процедура за встъпително и ежегодно актуализирано обучение на персонала по отношение на съдържанието и спазването на етичните правила. Особено внимание се отделя на принципа на независимост. Във всяко одитирано дружество се контролира поведението на екипа от проверяващи като е наложен стил и личен пример от съдружниците;

                        - Процедури по приемането и продължаването на връзките с клиентите. В дружеството от години е разработена практика, документи и процедури за предварително събиране на информация при приемане и/или при продължаване на сътрудничеството с всеки клиент. Събраната информация се обобщава и подлага на анализ и оценка. Процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите се изпълнява задължително преди всеки ангажимент и всяка година за повтарящи се ангажименти. Тези процедури се контролират от ДЕС Даниел Рахнев.;

                        - Политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала. Вътрешната политика на дружеството включва правила и изисквания при наемане на  персонал, ежемесечна оценка за резултатите от работата на всеки член на екипа, развитие на способности и компетентност и специфична система за формиране на възнаграждението. Обръща се внимание на продължаващото професионално обучение, наставничеството от страна на ДЕС и по-опитния персонал.;

                        - Процедури по контрол на качеството при изпълнение на работата на ниво ангажимент. Процедурите обхващат всички фази на одит – ангажиментите, а именно: планиране, оценка на риска, процедури по контрол върху спазването на приложимите за конкретния ангажимент стандарти, процедура по наставничество и надзор върху работата на екипа, преглед на извършената работа и крайните оценки и изводи въз основа на събраната документация и доказателства. Чрез тези процедури се цели да се даде разумна сигурност да се издаде доклад, който да е адекватен на конкретните обстоятелства. Прегледът за контрол върху качеството на изпълнението на ангажиментите е задължително условие за приключването му и издаването на доклада.

           За изминалата 2017 г. с основните мероприятия свързани с вътрешната система за контрол на качеството към 30.06.2017 г. се извърши задълбочен и подробен анализ за одиторските ангажименти за 2016 г. Във връзка с процедурите по поемането на одиторските ангажименти за 2017 г., процедурите по независимост и контрол и спазването на етичните изисквания се извършиха в периода от м. Октомври до м. Декември, 2017 г. по утвърден график. В периода по поемане и извършване на ангажиментите на база вътрешните доклади се провеждаха обсъждания с екипите, като се акцентира върху повишаване на компетентността по приложимите МСС и МСФО и тези МОС, които са пряко свързани с качеството на одиторската практика и поетите одит-ангажименти. На 25 и 26 Октомври, 2017 г. се проведе вътрешен семинар във връзка с промените и прилагането на ЗНФО и прилагането на МОС за 2017 г. Към датата на настоящия отчет в съответствие с приетия график на одитните ангажименти се извършват процедури по преглед на качеството на одиторските ангажименти и преглед на одиторската документация както и изразеното мнение, като тези процедури са приключили за дружествата с обществен интерес. По график към 30.06.2018 г. ще приключат процедурите по всички одиторски ангажименти.

            За повишаване на квалификацията през 2017 г. в периода 05-09 юни се проведе практическо обучение по планиране на одиторски ангажименти под ръководството на ДЕС Даниел Рахнев. В периода от 11 до 14 септември 2017 г. се проведе обучение на персонала на одиторската компания. Лектори бяха ДЕС Трифон Рахнев по организация на проверката по местонахождение на клиента по одиторски ангажимент и по МСС и МСФО, както и акценти по промените в националната счетоводна рамка. ДЕС Даниел Рахнев проведе обучение във връзка с изискванията на МОС и вътрешните правила за контрол върху качеството на одиторската проверка.

            Във връзка с промените в данъчното законодателство за 2017 г., се разработиха подробни текстове по приложимите национална рамка и  МСФО. За нуждите на обучението се разработиха актуализираха текстове за “Оповестяване” и “Доклад за дейността” в различните аспекти на дейности.

            Подготви се и се проведе курс на 09 и 10 Ноември, в курорт „Чифлика”, гр. Троян на тема „Годишно приключване съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Данъчните закони и Счетоводните стандарти”. В тематиката с лектори ДЕС Даниел Рахнев и ДЕС Трифон Рахнев, се разгледаха и представиха разработки на „Оповестяване” и Наредба за Документооборота”. В разглежданата тематика се подчертаха новите и важни промени в МСС, данъчните закони и ЗНФО.

            Като обобщение, мероприятията свързани с вътрешната система за контрол на качеството се групират по следния начин:

 

 

 

 

                        - Програмата за обучение на персонала се проведе в четири етапа с вътрешно обучение и подготовка и провеждане на курс с клиенти на фирмата;

                        - Направени са подобрения в организацията и процедурите по проверка на отделните отчетни обекти за одиторския сезон 2017/2018 г.;

                        - Осъществен е текущ контрол с наблюдение за спазване на политиката на фирмата относно независимостта. Съдружниците и членовете на одиторските екипи преди началото на одиторския сезон подписват годишни декларации за независимост.;

                        - Продължава практиката втори независим дипломиран експерт – счетоводител да извършва преглед на одиторската документация за всяко дружество от обществен интерес.

            Дружеството подлежи на контрол от страна на ИДЕС – СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) . Със Заповед № 04-0004-12-93 от 15.12.2014 г. е извършена проверка на определени дружества за периода от 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. 

             Последната финансова година на извършен одит от страна на “Ажур ТДМ”ООД е 2017 г. Съгласно § 1 т. 26 от Допълнителните  разпоредби на ЗНФО дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

                        - Публични дружества: “Марицатекс” АД и “Хидроизомат” АД;

                        - емитента на ценни книжа: “Софарма Имоти” АДСИЦ;

            Съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1, т. 10 от ЗНФО, през 2017 г., са спазени постановките на чл. 65, ал. 4 за ротация на отговорните одитори в предприятията от обществен интерес. 

            За периода 2017 г. регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от ИДЕС курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 40 часа за всеки от одиторите, съгласно чл. 30 от ЗНФО.

            С Решение на Общото събрание на съдружниците от 18.11.2016 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството и параграф 8-ми от „Предходни и заключителни разпоредби” на Закона за счетоводството считано от 2016 г., одиторското дружество прилага Националните счетоводни стандарти.

 

         Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2017 г. е 439 хил. лв.

            По видове услуги те са:

 

 

 

 

 

 

 

                        - одит  - 383 хил. лв.;

                                    - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на предприятия от обществен интерес и предприятие част от група чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес – 151 хил. лв.;

                                    - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на други предприятия – 232 хил. лв.;

                        - организиране специализирани курсове – 17 хил. лв.;

                        - консултантски услуги на дружества, с които нямаме одиторски ангажимент – 9 хил. лв.;

                        - други приходи – 30 хил. лв.

            Настоящия Доклад е приет от всички съдружници.

 

 

 

гр. София, 30.03.2018 г.                                                                                                         Управител:    Тр. Рахнев 

Български език