Д о к л а д   з а   п р о з р а ч н о с т

з а   2018 г.

на “Ажур ТДМ”ООД

Одиторско дружество

съгласно изискванията на чл. 62 от

Закона за независим финансов одит

 

            Одиторско дружество “Ажур ТДМ” ООД е регистрирано по фирмено дело        № 2918/1989 г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2008 г. дружеството е пререгистрирано и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288 .Одиторското дружество е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС одиторски дружества и отговаря на изискванията на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО.

            “Ажур ТДМ” ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците с Управител. В Общото събрание на съдружниците участват:

                         - Трифон Димитров Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом              0047 - 245 дяла;

                        - Даниел Трифонов Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплом               0577 – 120 дяла;

                        -  Мария Иванова Рахнева – 120 дяла;

                        - Маргарита Лазарова Славова – ДЕС, регистриран одитор с диплом         0131 – 15 дяла.

            Дружеството се управлява от Трифон Димитров Рахнев. Възнагражденията на съдружниците Трифон Димитров Рахнев  и Мария Иванова Рахнева са въз основа на сключени трудови  договори за заеманите длъжности. Съдружниците Даниел Трифонов Рахнев и Маргарита Лазарова Славова не са в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

            Дейността на дружеството е организирана в две направления: “Одиторско направление” и “Общо направление”. ”Одиторското направление” се състои от три екипа, които извършват одиторски проверки под ръководството на Даниел Рахнев  и Трифон Рахнев. Контролът върху извършената от екипите работа, процедурите по проверките, попълването на разработените от одиторското дружество справки е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ – при обработката на събраните материали, справки и данни. Всеки екип изготвя Доклад по обектите на проверката за всяко дружество. Контролът се извършва от ДЕС - Даниел Рахнев, ДЕС - Маргарита Славова и ДЕС - Трифон Рахнев.

            Системата на “Ажур ТДМ” ООД за вътрешен контрол на качеството включва следните елементи:

                        - Процедури по общо наблюдение и ръководство на системата от вътрешно-фирмени правила и процедури по контрола на качеството. Контролните функции се изпълняват от ДЕС Даниел Рахнев и ДЕС Маргарита Славова. Те имат правомощията за предложения за промени в самата политика, правилата и процедурите, организират проверки на определени ангажименти, текущо наблюдават спазването на компонентите на системата. С настоящия доклад декларираме, че се полагат необходимите усилия за внасяне на подобрение в контрола на качеството на одиторската практика с цел повишаване на ефективността от ползотворното функциониране на системата за вътрешно-фирмените правила и процедури по контрола на качеството (съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗНФО);

                        - Процедури и мерки за налагане и спазване на етичните правила на ИДЕС при изпълнението на всеки ангажимент. В дружеството има установена процедура за встъпително и ежегодно актуализирано обучение на персонала по отношение на съдържанието и спазването на етичните правила. Особено внимание се отделя на принципа на независимост. Във всяко одитирано дружество се контролира поведението на екипа от проверяващи като е наложен стил и личен пример от съдружниците;

                        - Процедури по приемането и продължаването на връзките с клиентите. В дружеството от години е разработена практика документи и процедури за предварително събиране на информация при приемане и/или при продължаване на сътрудничеството с всеки клиент. Събраната информация се обобщава и подлага на анализ и оценка. Процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите се изпълнява задължително преди всеки ангажимент и всяка година за повтарящи се ангажименти. Тези процедури се контролират от ДЕС Даниел Рахнев;

                        - Политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала. Вътрешната политика на дружеството включва правила и изисквания при наемане на  персонал, ежемесечна оценка за резултатите от работата на всеки член на екипа, развитие на способности и компетентност и специфична система за формиране на възнаграждението. Обръща се внимание на продължаващото професионално обучение, наставничеството от страна на ДЕС и по-опитния персонал;

                        - Процедури по контрол на качеството при изпълнение на работата на ниво ангажимент. Процедурите обхващат всички фази на одит – ангажиментите, а именно: планиране, оценка на риска, процедури по контрол върху спазването на приложимите за конкретния ангажимент стандарти, процедура по наставничество и надзор върху работата на екипа, преглед на извършената работа и крайните оценки и изводи въз основа на събраната документация и доказателства. Чрез тези процедури се цели да се даде разумна сигурност да се издаде доклад, който да е адекватен на конкретните обстоятелства. Прегледът за контрол върху качеството на изпълнението на ангажиментите е задължително условие за приключването му и издаването на доклада.

            За изминалата 2018 г. с основните мероприятия свързани с вътрешната система за контрол на качеството към 18.06.2018 г. се извърши задълбочен и подробен анализ за одиторските ангажименти за 2018 г. Във връзка с процедурите по поемането на одиторските ангажименти за 2018 г., процедурите по независимост и контрол и спазването на етичните изисквания се извършиха в периода от м. Октомври до м. Декември, 2018 г. по утвърден график. В периода по поемане и извършване на ангажиментите на база вътрешните доклади се провеждаха обсъждания с екипите, като се акцентира върху повишаване на компетентността по приложимите МСС и МСФО и тези МОС, които са пряко свързани с качеството на одиторската практика и поетите одит-ангажименти. На 01 и 02 Октомври, 2018 г. се проведе вътрешен семинар във връзка с промените и прилагането на МСФО и прилагането на МОС за 2018 г. Към датата на настоящия отчет в съответствие с приетия график на одитните ангажименти се извършват процедури по преглед на качеството на одиторските ангажименти и преглед на одиторската документация, както и изразеното мнение, като тези процедури са приключили за дружествата с обществен интерес. По график към 30.06.2019 г. ще приключат процедурите по всички одиторски ангажименти.

            За повишаване на квалификацията през 2018 г. в периода 11-15 юни се проведе практическо обучение по планиране на одиторски ангажименти под ръководството на ДЕС Даниел Рахнев. В периода от 10 до 14 септември 2018 г. се проведе обучение на персонала на одиторската компания. Лектори бяха ДЕС Трифон Рахнев по организация на проверката по местонахождение на клиента по одиторски ангажимент и по МСС и МСФО, както и акценти по промените в националната счетоводна рамка. ДЕС Даниел Рахнев проведе обучение във връзка с постановките и изискванията по МСФО 15”Приходи от договори с клиенти”, МСФО 9 „Финансови инструменти” и МСФО 16 „Лизинг”.

            Във връзка с промените в данъчното законодателство за 2018 г. се разработиха подробни текстове по приложимите национална рамка и  МСФО. За нуждите на обучението се разработиха и актуализираха текстове за “Оповестяване” и “Доклад за дейността” в различните аспекти на дейности.

            Подготви се и се проведе курс от 17 до 19 Декември в „Софарма Бизнес Тауърс”, гр. София на тема „Годишно приключване съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Данъчните закони и Счетоводните стандарти”, Практико-приложни аспекти по МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти”, СС 18 „Приходи”, МСФО 9 „Финансови инструменти”, СС 32 „Финансови инструменти”, СС 36 „Обезценка на активи”, подготовка по прилагане на МСФО 16 „Лизинг” и приложни аспекти по СС 17 „Лизинг”.

            Като обобщение, мероприятията свързани с вътрешната система за контрол на качеството се групират по следния начин:

                        - Програмата за обучение на персонала се проведе в четири етапа с вътрешно обучение и подготовка и провеждане на курс с клиенти на фирмата;

                        - Направени са подобрения в организацията и процедурите по проверка на отделните отчетни обекти за одиторския сезон 2018/2019 г.;

                        - Осъществен е текущ контрол с наблюдение за спазване на политиката на фирмата относно независимостта. Съдружниците и членовете на одиторските екипи преди началото на одиторския сезон подписват годишни декларации за независимост;

                        - Продължава практиката втори независим дипломиран експерт – счетоводител да извършва преглед на одиторската документация за всяко дружество от обществен интерес.

            Дружеството подлежи на контрол от страна на ИДЕС – СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) . Със Заповед № 04-0004-29-48 от 25.04.2018 г. е извършена проверка на определени дружества за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. 

             Последната финансова година на извършен одит от страна на “Ажур ТДМ”ООД е 2018 г. Съгласно § 1 т. 26 от Допълнителните  разпоредби на ЗНФО дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

                        - Публични дружества: “Марицатекс” АД;

                        - емитент на ценни книжа: “Софарма Имоти” АДСИЦ;

            Съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1, т. 10 от ЗНФО, през 2018 г., са спазени постановките на чл. 65, ал. 4 за ротация на отговорните одитори в предприятията от обществен интерес. Спазени са постановките на параграф 6 oт „Преходните и заключителни разпоредби” на ЗНФО, като одиторското дружество „Ажур ТДМ” ООД, прекратява одиторските си ангажименти с пет предприятия от обществен интерес.

            За периода 2018 г. регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от ИДЕС курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 40 часа за всеки от одиторите, съгласно чл. 30 от ЗНФО.

            С Решение на Общото събрание на съдружниците от 18.11.2016 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството и параграф 8-ми от „Предходни и заключителни разпоредби” на Закона за счетоводството считано от 2016 г., одиторското дружество прилага Националните счетоводни стандарти.

            Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2018 г. е 461 хил. лв.

            По видове услуги те са:

                         -одит  - 461 хил. лв.;

                        - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на предприятия от обществен интерес и предприятие част от група чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес – 22 хил. лв.;

                        - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на други предприятия – 373 хил. лв.;

                        - организиране на специализирани курсове – 19 хил. лв.;

                        - консултантски услуги на дружества, с които нямаме одиторски ангажимент – 18 хил. лв.;

                        - други приходи – 29 хил. лв.

            Настоящият Доклад е приет от всички съдружници.

 

гр. София, 15.03.2019 г.                                                                   Управител: Т. Рахнев                                                                                              

 

 

 

 

Д о к л а д   з а   п р о з р а ч н о с т

з а   2017 г.

на “Ажур ТДМ”ООД

Одиторско дружество

съгласно изискванията на чл. 62 от

Закона за независим финансов одит

 

            Одиторско дружество “Ажур ТДМ” ООД е регистрирано по фирмено дело № 2918/1989 г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2008г дружеството е пререгистрирано и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288 .Одиторското дружество е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС одиторски дружества и отговаря на изискванията на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО.

 “Ажур ТДМ” ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците с Управител. В Общото събрание на съдружниците участват:

                        - Трифон Димитров Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплома №0047 - 245 дяла;

                        - Даниел Трифонов Рахнев – ДЕС, регистриран одитор с диплома №0577 – 120 дяла;

                        -  Мария Иванова Рахнева – 120 дяла;

                        - Маргарита Лазарова Славова – ДЕС, регистриран одитор с диплом №0131 – 15 дяла.


            Дружеството се управлява от Трифон Димитров Рахнев. Възнагражденията на съдружниците Трифон Димитров Рахнев  и Мария Иванова Рахнева са въз основа на сключени трудови  договори за заеманите длъжности. Съдружниците Даниел Трифонов Рахнев и Маргарита Лазарова Славова не са в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

              Дейността на дружеството е организирана в две направления: “Одиторско направление” и “Общо направление”. ”Одиторското направление” се състои от три екипа, които извършват одиторски проверки под ръководството на Даниел Рахнев  и Трифон Рахнев. Контролът върху извършената от екипите работа, процедурите по проверките, попълването на разработените от одиторското дружество справки е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ – при обработката на събраните материали, справки и данни. Всеки екип изготвя Доклад по обектите на проверката за всяко дружество. Контролът се извършва от ДЕС - Даниел Рахнев, ДЕС - Маргарита Славова и ДЕС - Трифон Рахнев.

 

 

            Системата на “Ажур ТДМ” ООД за вътрешен контрол на качеството включва следните елементи:

 

 

 

                        - Процедури по общо наблюдение и ръководство на системата от вътрешно-фирмени правила и процедури по контрола на качеството. Контролните функции се изпълняват от ДЕС Даниел Рахнев и ДЕС Маргарита Славова. Те имат правомощията за предложения за промени в самата политика, правилата и процедурите, организират проверки на определени ангажименти, текущо наблюдават спазването на компонентите на системата. С настоящия доклад декларираме, че се полагат необходимите усилия за внасяне на подобрение в контрола на качеството на одиторската практика с цел повишаване на ефективността от ползотворното функциониране на системата за вътрешно фирмените правила и процедури по контрола на качеството (съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗНФО)  За всяка одитна година се извършва пълен преглед на поетите ангажименти от съдружниците и се извършват контролни процедури по поемане на ангажиментите, като се разглежда всеки един независимо. Преди приключване на всеки ангажимент се извършва пълен преглед на одиторската документация от лицата натоварени с контрол на качеството като за дружествата с обществен интерес се извършва обстоен преглед и обсъждане на резултатите от проверката и изготвеното одиторско мнение от отговорния одитор. Не са установени в годините отклонения в ефективността на контролната система и независимостта на одиторските услуги;

                        - Процедури и мерки за налагане и спазване на етичните правила на ИДЕС при изпълнението на всеки ангажимент. В дружеството има установена процедура за встъпително и ежегодно актуализирано обучение на персонала по отношение на съдържанието и спазването на етичните правила. Особено внимание се отделя на принципа на независимост. Във всяко одитирано дружество се контролира поведението на екипа от проверяващи като е наложен стил и личен пример от съдружниците;

                        - Процедури по приемането и продължаването на връзките с клиентите. В дружеството от години е разработена практика, документи и процедури за предварително събиране на информация при приемане и/или при продължаване на сътрудничеството с всеки клиент. Събраната информация се обобщава и подлага на анализ и оценка. Процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите се изпълнява задължително преди всеки ангажимент и всяка година за повтарящи се ангажименти. Тези процедури се контролират от ДЕС Даниел Рахнев.;

                        - Политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала. Вътрешната политика на дружеството включва правила и изисквания при наемане на  персонал, ежемесечна оценка за резултатите от работата на всеки член на екипа, развитие на способности и компетентност и специфична система за формиране на възнаграждението. Обръща се внимание на продължаващото професионално обучение, наставничеството от страна на ДЕС и по-опитния персонал.;

                        - Процедури по контрол на качеството при изпълнение на работата на ниво ангажимент. Процедурите обхващат всички фази на одит – ангажиментите, а именно: планиране, оценка на риска, процедури по контрол върху спазването на приложимите за конкретния ангажимент стандарти, процедура по наставничество и надзор върху работата на екипа, преглед на извършената работа и крайните оценки и изводи въз основа на събраната документация и доказателства. Чрез тези процедури се цели да се даде разумна сигурност да се издаде доклад, който да е адекватен на конкретните обстоятелства. Прегледът за контрол върху качеството на изпълнението на ангажиментите е задължително условие за приключването му и издаването на доклада.

           За изминалата 2017 г. с основните мероприятия свързани с вътрешната система за контрол на качеството към 30.06.2017 г. се извърши задълбочен и подробен анализ за одиторските ангажименти за 2016 г. Във връзка с процедурите по поемането на одиторските ангажименти за 2017 г., процедурите по независимост и контрол и спазването на етичните изисквания се извършиха в периода от м. Октомври до м. Декември, 2017 г. по утвърден график. В периода по поемане и извършване на ангажиментите на база вътрешните доклади се провеждаха обсъждания с екипите, като се акцентира върху повишаване на компетентността по приложимите МСС и МСФО и тези МОС, които са пряко свързани с качеството на одиторската практика и поетите одит-ангажименти. На 25 и 26 Октомври, 2017 г. се проведе вътрешен семинар във връзка с промените и прилагането на ЗНФО и прилагането на МОС за 2017 г. Към датата на настоящия отчет в съответствие с приетия график на одитните ангажименти се извършват процедури по преглед на качеството на одиторските ангажименти и преглед на одиторската документация както и изразеното мнение, като тези процедури са приключили за дружествата с обществен интерес. По график към 30.06.2018 г. ще приключат процедурите по всички одиторски ангажименти.

            За повишаване на квалификацията през 2017 г. в периода 05-09 юни се проведе практическо обучение по планиране на одиторски ангажименти под ръководството на ДЕС Даниел Рахнев. В периода от 11 до 14 септември 2017 г. се проведе обучение на персонала на одиторската компания. Лектори бяха ДЕС Трифон Рахнев по организация на проверката по местонахождение на клиента по одиторски ангажимент и по МСС и МСФО, както и акценти по промените в националната счетоводна рамка. ДЕС Даниел Рахнев проведе обучение във връзка с изискванията на МОС и вътрешните правила за контрол върху качеството на одиторската проверка.

            Във връзка с промените в данъчното законодателство за 2017 г., се разработиха подробни текстове по приложимите национална рамка и  МСФО. За нуждите на обучението се разработиха актуализираха текстове за “Оповестяване” и “Доклад за дейността” в различните аспекти на дейности.

            Подготви се и се проведе курс на 09 и 10 Ноември, в курорт „Чифлика”, гр. Троян на тема „Годишно приключване съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Данъчните закони и Счетоводните стандарти”. В тематиката с лектори ДЕС Даниел Рахнев и ДЕС Трифон Рахнев, се разгледаха и представиха разработки на „Оповестяване” и Наредба за Документооборота”. В разглежданата тематика се подчертаха новите и важни промени в МСС, данъчните закони и ЗНФО.

            Като обобщение, мероприятията свързани с вътрешната система за контрол на качеството се групират по следния начин:

 

 

 

                        - Програмата за обучение на персонала се проведе в четири етапа с вътрешно обучение и подготовка и провеждане на курс с клиенти на фирмата;

                        - Направени са подобрения в организацията и процедурите по проверка на отделните отчетни обекти за одиторския сезон 2017/2018 г.;

                        - Осъществен е текущ контрол с наблюдение за спазване на политиката на фирмата относно независимостта. Съдружниците и членовете на одиторските екипи преди началото на одиторския сезон подписват годишни декларации за независимост.;

                        - Продължава практиката втори независим дипломиран експерт – счетоводител да извършва преглед на одиторската документация за всяко дружество от обществен интерес.

            Дружеството подлежи на контрол от страна на ИДЕС – СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) . Със Заповед № 04-0004-12-93 от 15.12.2014 г. е извършена проверка на определени дружества за периода от 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. 

             Последната финансова година на извършен одит от страна на “Ажур ТДМ”ООД е 2017 г. Съгласно § 1 т. 26 от Допълнителните  разпоредби на ЗНФО дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

                        - Публични дружества: “Марицатекс” АД и “Хидроизомат” АД;

                        - емитента на ценни книжа: “Софарма Имоти” АДСИЦ;

            Съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1, т. 10 от ЗНФО, през 2017 г., са спазени постановките на чл. 65, ал. 4 за ротация на отговорните одитори в предприятията от обществен интерес. 

            За периода 2017 г. регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от ИДЕС курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 40 часа за всеки от одиторите, съгласно чл. 30 от ЗНФО.

            С Решение на Общото събрание на съдружниците от 18.11.2016 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството и параграф 8-ми от „Предходни и заключителни разпоредби” на Закона за счетоводството считано от 2016 г., одиторското дружество прилага Националните счетоводни стандарти.

 

         Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2017 г. е 439 хил. лв.

            По видове услуги те са:

 

 

 

 

 

 

 

                        - одит  - 383 хил. лв.;

                                    - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на предприятия от обществен интерес и предприятие част от група чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес – 151 хил. лв.;

                                    - приходи от задължителен одит на годишните финансови отчети – индивидуални и консолидирани на други предприятия – 232 хил. лв.;

                        - организиране специализирани курсове – 17 хил. лв.;

                        - консултантски услуги на дружества, с които нямаме одиторски ангажимент – 9 хил. лв.;

                        - други приходи – 30 хил. лв.

            Настоящия Доклад е приет от всички съдружници.

 

 

 

гр. София, 30.03.2018 г.                                                                                                         Управител:    Тр. Рахнев 

 

 

 

Д о к л а д з а п р о з р а ч н о с т

з а 2016 г.

на "Ажур ТДМ"ООД

Одиторско дружество

съгласно изискванията на чл. 62 от

Закона за независим финансов одит

 

 

       Специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД е регистрирано по фирмено дело № 2918/1989 г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2008г дружеството е пререгистрирано и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288 .Одиторското дружество е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС одиторски дружества и отговаря на изискванията на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО .

         "Ажур ТДМ" ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците с Управител. В Общото събрание на съдружниците участват:

             - Трифон Димитров Рахнев - ДЕС, регистриран одитор с диплома №0047 - 245дяла;

             - Даниел Трифонов Рахнев - ДЕС, регистриран одитор с диплома №0577 - 120дяла;

             - Мария Иванова Рахнева - 120дяла;

             - Маргарита Лазарова Славова - ДЕС, регистриран одитор с диплом №0131 -15 дяла.

     Дружеството се управлява от Трифон Димитров Рахнев. Възнагражденията на съдружниците Трифон Димитров Рахнев и Мария Иванова Рахнева са въз основа на сключени трудови договори за заеманите длъжности. Съдружниците Даниел Трифонов Рахнев и Маргарита Лазарова Славова не са в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

     Дейността на дружеството е организирана в две направления: "Одиторско направление" и "Общо направление". "Одиторското направление" се състои от три екипа, които извършват одиторски проверки под ръководството на Даниел Рахнев и Трифон Рахнев. Контролът върху извършената от екипите работа, процедурите по проверките, попълването на разработените от одиторското предприятие справки е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ - при обработката на събраните материали, справки и данни. Всеки екип изготвя Доклад по обектите на проверката за всяко дружество. Контролът се извършва от ДЕС -Даниел Рахнев, ДЕС - Маргарита Славова и ДЕС - Трифон Рахнев.

        Системата на "Ажур ТДМ" ООД за вътрешен контрол на качеството включва следните елементи:

       -Процедури по общо наблюдение и ръководство на системата от вътрешно-фирмени правила и процедури по контрола на качеството. Контролните функции се изпълняват от ДЕС Даниел Рахнев и ДЕС Маргарита Славова. Те имат правомощията за предложения за промени в самата политика, правилата и процедурите, организират проверки на определени ангажименти, текущо наблюдават спазването на компонентите на системата. С настоящия доклад декларираме, че се полагат необходимите усилия за внасяне на подобрение в контрола на качеството на одиторската практика с цел повишаване на ефективността от ползотворното функциониране на системата за вътрешно фирмените правила и процедури по контрола на качеството (съгласно чл.62, ал. 1, т. 4 от ЗНФО). За всяка одитна година се извършва пълен преглед на поетите ангажименти от съдружниците и се извършват контролни процедури по поемане на ангажиментите, като се разглежда всеки един независимо. Преди приключване на всеки ангажимент се извършва пълен преглед на одиторската документация от лицата натоварени с контрол на качеството като за дружествата с обществен интерес се извършва обстоен преглед и обсъждане на резултатите от проверката и изготвеното одиторско мнение от отговорния одитор. Не са установени в годините отклонения в ефективността на контролната система и независимостта на одиторските услуги.;

          -Процедури и мерки за налагане и спазване на етичните правила на ИДЕС при изпълнението на всеки ангажимент. В дружеството има установена процедура за встъпително и ежегодно актуализирано обучение на персонала по отношение на съдържанието и спазването на етичните правила. Особено внимание се отделя на принципа на независимост. Във всяко одитирано дружество се контролира поведението на екипа от проверяващи, като е наложен стил и личен пример от съдружниците.;

         -Процедури по приемането и продължаването на връзките с клиентите. В дружеството от години е разработена практика, документи и процедури за предварително събиране на информация при приемане и/или при продължаване на сътрудничеството с всеки клиент. Събраната информация се обобщава и подлага на анализ и оценка. Процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите се изпълнява задължително преди всеки ангажимент и всяка година за повтарящи се ангажименти. Тези процедури се контролират от ДЕС Даниел Рахнев.;

            -Политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала. Вътрешната политика на дружеството включва правила и изисквания при наемане на персонал, ежемесечна оценка за резултатите от работата на всеки член на екипа, развитие на способности и компетентност и специфична система за формиране на възнаграждението. Обръща се внимание на продължаващото професионално обучение, наставничеството от страна на ДЕС и по-опитния персонал.;

           -Процедури по контрол на качеството при изпълнение на работата на ниво ангажимент.Процедурите обхващат всички фази на одит - ангажиментите, а именно: планиране,оценка на риска, процедури по контрол върху спазването на приложимите за конкретния ангажимент стандарти, процедура по наставничество и надзор върху работата на екипа, преглед на извършената работа и крайните оценки и изводи въз основа на събраната документация и доказателства. Чрез тези процедури се цели да се даде разумна сигурност да се издаде доклад, който да е адекватен на конкретните обстоятелства. Прегледът за контрол върху качеството на изпълнението на ангажиментите е задължително условие за приключването му и издаването на доклада.

        За изминалата 2016 г. с основните мероприятия свързани с вътрешната система за контрол на качеството към 30.06.2016 за одиторските ангажименти за 2015 г. Във връзка с процедурите по поемане на одиторските ангажименти за 2016 г.процедурите по независимост и контрол и спазването на етичните изисквания се извършиха в периода от м. Октомври до м. Декември, 2016 г. по утвърден график.В периода по поемане и извършване на ангажиментите на база вътрешните доклади се провеждаха обсъждания с екипите като се акцентира върху повишаване на компетентността по приложимите МСС и МСФО и тези МОС, които са пряко свързани с качеството на одиторската практика и поетите одит-ангажименти. На 01.12.2016 г.се проведе вътрешен семинар във връзка с промените в ЗНФО и прилагането на МОС за 2016 г. Към датата на публикуване на настоящия отчет в съответствие с приетия график на одитните ангажименти се извършва процедури по преглед на качеството на одиторските ангажименти и преглед на одиторската документация както и изразеното мнение, като тези процедури са приключили за дружествата с обществен интерес. По график към 30.06.2017 г. ще приключат процедурите по всички одиторски ангажименти.

         За повишаване на квалификацията през 2016 г. в периода 15-17 юни се проведе практическо обучение по планиране на одиторски ангажименти под ръководството на ДЕС Даниел Рахнев. В периода от 12 до 15 септември 2016 г. се проведе практическо обучение на персонала на одиторската компания. Лектори бяха ДЕС Трифон Рахнев по организация на проверката по местонахождение на клиента по одиторски ангажимент и по МСС и МСФО, както и акценти по промените в националната счетоводна рамка. ДЕС Даниел Рахнев проведе обучение във връзка с изискванията на МОС и вътрешните правила за контрол върху качеството на одиторската проверка.

      През м. Септември, 2016 г. се подготвиха от целия екип на фирмата материали по промените в Националното счетоводство и Данъчно законодателство, в действие от 01.01.2016г. и влиянието върху годишните финансови отчети за 2016 г. Във връзка с промените в данъчното законодателство за 2016 г., се разработиха подробни текстове по приложимите национална рамка и МСФО. За нуждите на обучението се разработиха актуализираха текстове за "Оповестяване" и "Доклад за дейността" в различните аспекти на дейности.

         Курсът във връзка с годишно приключване на ГФО 2016 г. и промените в националното счетоводно и данъчни законодателства за 2016 г. се проведе на 8-10 Декември 2016 г. в гр.София като лектори бяха ДЕС Тр. Рахнев и ДЕС Д. Рахнев. В разработените материали се разгледаха обстойно Доклад за корпоративно управление, Доклад за дейността и Годишен доклад за плащания към правителството. Подчертаха се новите и важни моменти в ЗНФО обнародван в бр. 95 на Държавен вестник и приет от Народното събрание на 15 Ноември, 2016 г.

        Като обобщение, мероприятията свързани с вътрешната система за контрол на качеството се групират по следния начин:

        -Програмата за обучение на персонала се проведе в четири етапа с вътрешно обучение и подготовка и провеждане на курс с клиенти на фирмата;

        -Направени са подобрения в организацията и процедурите по проверка на отделните отчетни обекти за одиторския сезон 2016/2017 г.;

     -Осъществен е текущ контрол с наблюдение за спазване на политиката на фирмата относно независимостта. Съдружниците и членовете на одиторските екипи преди началото на одиторския сезон подписват годишни декларации за независимост.;

       -Продължава практиката втори независим дипломиран експерт - счетоводител да извършва преглед на одиторската документация за всяко дружество от обществен интерес.

     Дружеството подлежи на контрол от страна на ИДЕС - СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). Със Заповед № 04-0004-12-93 от 15.12.2014 г. е извършена проверка на определени дружества за периода от 01.07.2013 г. до30.06.2014 г.

         Последната финансова година на извършен одит от страна на "Ажур ТДМ"ООД е 2016 г. Съгласно§ 1 т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

        -Публични дружества: "ДЕКОТЕКС"АД, "Доверие Обединен Холдинг" АД, "Марицатекс"АД, "Хидроизомат" АД и "Транстрой - Автоматика и Монтаж" АД;

        -емитента на ценни книжа: "Софарма Билдингс" АДСИЦ;

        -застрахователни дружества: "Обединен здравно-осигурителен фонд Доверие ЗАД" АД и "Застрахователна Компания Медико-21" АД.

            Съгласно изискванията на чл. 62,ал. 1, т. 10 от ЗНФО, през 2016 г., са спазени постановките на чл. 65, ал. 4 за ротация на отговорните одитори в предприятията от обществен интерес. Спазени са постановките на параграф 6 от „Преходните и заключителни разпоредби" на ЗНФО,като одиторското дружество „Ажур ТДМ" ООД, прекратява одиторските си ангажименти с пет предприятия от обществен интерес.

            За периода 2016 г. регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от ИДЕС курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 40 часа за всеки от одиторите, съгласно чл. 30 от ЗНФО.

            С Решение на Общото събрание на съдружниците от18.11.2016 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството и параграф8-ми от „Предходни и заключителни разпоредби" на Закона за счетоводството считано от 2016 г., одиторското дружество прилага Националните счетоводни стандарти.

          Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2016 г. е 540 хил. лв.

          По видове услуги те са

          -одит - 483 хил. лв., в т.ч.:

       -приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети - индивидуални и консолидирани на предприятия от обществен интерес и предприятия част от група чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес - 210 хил.лв.;

         - приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети индивидуални и консолидирани на други предприятия - 273хил.лв.;

         -организиране специализирани курсове - 23 хил.лв.;

         -консултантски услуги на дружества, с които нямаме одиторски ангажимент - 5 хил.лв.;

         -други приходи - 29 хих.лв.

         Настоящия Доклад е приет от всички съдружници.

 

гр. София, 26.04.2017 г.                                                                          Управител: Трифон Рахнев

 

Д о к л а д  з а  п р о з р а ч н о с т

з а 2 0 15

на

"Ажур ТДМ"ООД

Специализирано одиторско предприятие

съгласно изискванията на чл.40"М" от Закона за

независим финансов одит

 

             Специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД е регистрирано по фирмено дело № 2918/1989г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2008г дружеството е пререгистрирано и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288 .Одиторското предприятие е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС специализирани одиторски предприятия и отговаря на изискванията на § 1 т.9 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО .

            "Ажур ТДМ" ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците с Управител. В Общото събрание на съдружниците участват:

          - Трифон Димитров Рахнев - ДЕС, регистриран одитор с диплома №0047,

          - Даниел Трифонов Рахнев - ДЕС, регистриран одитор с диплома №0577,

          - Мария Иванова Рахнева

          - Маргарита Лазарова Славова - ДЕС, регистриран одитор с диплом №0131.

      Дружеството се управлява от Трифон Димитров Рахнев. Възнагражденията на съдружниците Трифон Димитров Рахнев и Мария Иванова Рахнева са въз основа на сключени трудови договори за заеманите длъжности. Съдружниците Даниел Трифонов Рахнев и Маргарита Лазарова Славова не са в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

        Дейността на дружеството е организирана в две направления: "Одиторско направление" и "Общо направление". "Одиторското направление" се състои от три екипа, които извършват одиторски проверки под ръководството на Даниел Рахнев и Трифон Рахнев. Контролът върху извършената от екипите работа, процедурите по проверките, попълването на разработените от одиторското предприятие справки е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ - при обработката на събраните материали, справки и данни. Всеки екип изготвя Доклад по обектите на проверката за всяко дружество. Контролът се извършва от ДЕС - Даниел Рахнев, ДЕС - Маргарита Славова и ДЕС - Трифон Рахнев.

            Системата на "Ажур ТДМ" ООД за вътрешен контрол на качеството включва следните елементи:

        -Процедури по общо наблюдение и ръководство на системата от вътрешно-фирмени правила и процедури по контрола на качеството. Контролните функции се изпълняват от ДЕС Даниел Рахнев и ДЕС Маргарита Славова. Те имат правомощията за предложения за промени в самата политика, правилата и процедурите, организират проверки на определени ангажименти, текущо наблюдават спазването на компонентите на системата.;

         -Процедури и мерки за налагане и спазване на етичните правила на ИДЕС при изпълнението на всеки ангажимент. В дружеството има установена процедура за встъпително и ежегодно актуализирано обучение на персонала по отношение на съдържанието и спазването на етичните правила. Особено внимание се отделя на принципа на независимост. Във всяко одитирано дружество се контролира поведението на екипа от проверяващи като е наложен стил и личен пример от съдружниците.;

      -Процедури по приемането и продължаването на връзките с клиентите. В дружеството от години е разработена практика, документи и процедури за предварително събиране на информация при приемане и/или при продължаване на сътрудничеството с всеки клиент. Събраната информация се обобщава и подлага на анализ и оценка. Процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите се изпълнява задължително преди всеки ангажимент и всяка година за повтарящи се ангажименти. Тези процедури се контролират от ДЕС Даниел Рахнев.;

       -Политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала. Вътрешната политика на дружеството включва правила и изисквания при наемане на персонал, ежемесечна оценка за резултатите от работата на всеки член на екипа, развитие на способности и компетентност и специфична система за формиране на възнаграждението. Обръща се внимание на продължаващото професионално обучение, наставничеството от страна на ДЕС и по-опитния персонал.;

      -Процедури по контрол на качеството при изпълнение на работата на ниво ангажимент. Процедурите обхващат всички фази на одит - ангажиментите, а именно: планиране, оценка на риска, процедури по контрол върху спазването на приложимите за конкретния ангажимент стандарти, процедура по наставничество и надзор върху работата на екипа, преглед на извършената работа и крайните оценки и изводи въз основа на събраната документация и доказателства. Чрез тези процедури се цели да се даде разумна сигурност да се издаде доклад, който да е адекватен на конкретните обстоятелства. Прегледът за контрол върху качеството на изпълнението на ангажиментите е задължително условие за приключването му и издаването на доклада.

       За изминалата 2015 г. с основните мероприятия свързани с вътрешната система за контрол на качеството се акцентира върху повишаване на компетентността по приложимите МСС и МСФО и тези МОС, които са пряко свързани с качеството на одиторската практика и поетите одит-ангажименти.

       За повишаване на квалификацията през 2015 г. в периода 08-11 юни се проведе практическо обучение по планиране на одиторски ангажименти под ръководството на ДЕС Даниел Рахнев. В периода от 14 до 18 септември 2015г. и от 11 до 15 януари 2016 г. се проведе обучение на персонала на одиторската компания. Лектори бяха ДЕС Трифон Рахнев по организация на проверката по местонахождение на клиента по одиторски ангажимент и по МСС и МСФО, както и акценти по промените в националната счетоводна рамка. ДЕС Даниел Рахнев проведе обучение във връзка с изискванията на МОС и вътрешните правила за контрол върху качеството на одиторската проверка.

     През м. Ноември, 2015 г. се подготвиха от целия екип на фирмата материали по промените в националното Счетоводство и Данъчно законодателство, в действие от 01.01.2016 г. и влиянието върху годишните финансови отчети за 2015г. Във връзка с промените в данъчното законодателство за 2016 г., се разработиха подробни текстове по приложимите национална рамка и МСФО. За нуждите на обучението се разработиха актуализираха текстове за "Оповестяване" и "Доклад за дейността" в различните аспекти на дейности.

      Курсът във връзка с годишно приключване на ГФО 2015 г. и промени в националното счетоводно законодателство за 2015 г. се проведе на 20 ноември 2015 г. в гр. София и на 27 и 28 ноември 2015 г. в гр. Севлиево като лектори бяха ДЕС Тр. Рахнев и ДЕС Д. Рахнев.

        Като обобщение мероприятията свързани с вътрешната система за контрол на качеството се групират по следния начин:

       - Програмата за обучение на персонала се проведе в четири етапа с вътрешно обучение и подготовка и провеждане на курс с клиенти на фирмата;

        - Направени са подобрения в организацията и процедурите по проверка на отделните отчетни обекти за одиторския сезон 2015/2016г.;

     - Осъществен е текущ контрол с наблюдение за спазване на политиката на фирмата относно независимостта. Съдружниците и членовете на одиторските екипи преди началото на одиторския сезон подписват годишни декларации за независимост.;

       - Продължава практиката втори независим дипломиран експерт - счетоводител да извършва преглед на одиторската документация за всяко дружество от обществен интерес.

      Дружеството подлежи на контрол от страна на ИДЕС - СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) . Със Заповед № 04-0004-12-93 от 15.12.2014 г. е извършена проверка на определени дружества за периода от 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. С Решение №74 от 14.04.2015 г. заключението е "за проверявания период СОП е осъществявало дейност в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качество на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти. Въпреки това, в отделни области са констатиране систематични съществени пропуски, по отношение на които са дадени съответните препоръки." С Решение №153 от 06.10.2015 г. на КПНРО заключението е " че от специализираното одиторско предприятие са изпълнени дадените препоръки, като са предприети необходимите действия за тяхното изпълнение като цяло."

        Последната финансова година на извършен одит от страна на "Ажур ТДМ"ООД е 2015г. Съгласно § 1 т.11 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

     - Публични дружества: "ДЕКОТЕКС"АД, "Доверие Обединен Холдинг" АД, "Марицатекс" АД, "Хидроизомат" АД и "Транстрой - Автоматика и Монтаж" АД;

     - емитента на ценни книжа: "Софарма Билдингс" АДСИЦ;

    - застрахователни дружества: "Обединен здравно-осигурителен фонд Доверие ЗАД" АД и "Застрахователна Компания Медико-21" АД;

     - дружества, които произвеждат, пренасят и продават електроенергия и топлоенергия "Енергоинвестмънт" АД.

     За периода 2015 г. регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от ИДЕС курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 60 часа за всеки от одиторите.

     Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2015 г. е 500 хил. лв.

     По видове услуги те са:

     - одит - 456 хил. лв.;

     - организиране специализирани курсове - 18 хил. лв.;

     - консултантски услуги - 14 хил. лв.;

     - други приходи - 12 хил. лв.

Настоящия Доклад е приет от всички съдружници.

 

гр. София, 31.03.2016 г.                                                           Управител: Тр. Рахнев

 

 

Д о к л а д  з а  п р о з р а ч н о с т

з а 2 0 14

на

"Ажур ТДМ"ООД

Специализирано одиторско предприятие

съгласно изискванията на чл.40"М" от Закона за

независим финансов одит

           

      Специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД е регистрирано по фирмено дело № 2918/1989г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2008г дружеството е пререгистрирано и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121270288 .Одиторското предприятие е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС специализирани одиторски предприятия и отговаря на изискванията на § 1 т.9 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО .

            "Ажур ТДМ" ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците с Управител. В Общото събрание на съдружниците участват:

            - Трифон Димитров Рахнев - ДЕС, регистриран одитор с диплома №0047,

            - Даниел Трифонов Рахнев - ДЕС, регистриран одитор с диплома №0577,

            - Мария Иванова Рахнева

            - Маргарита Лазарова Славова - ДЕС, регистриран одитор с диплом №0131.

         Дружеството се управлява от Трифон Димитров Рахнев. Възнагражденията на съдружниците Трифон Димитров Рахнев и Мария Иванова Рахнева са въз основа на сключени трудови договори за заеманите длъжности. Съдружниците Даниел Трифонов Рахнев и Маргарита Лазарова Славова не са в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

            Дейността на дружеството е организирана в две направления: "Одиторско направление" и "Общо направление". "Одиторското направление" се състои от три екипа, които извършват одиторски проверки под ръководството на Даниел Рахнев и Трифон Рахнев. Контролът върху извършената от екипите работа, процедурите по проверките, попълването на разработените от одиторското предприятие справки е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ - при обработката на събраните материали, справки и данни. Всеки екип изготвя Доклад по обектите на проверката за всяко дружество. Контролът се извършва от ДЕС - Даниел Рахнев, ДЕС - Маргарита Славова и ДЕС - Трифон Рахнев.

              Системата на "Ажур ТДМ" ООД за вътрешен контрол на качеството включва следните елементи:

           -Процедури по общо наблюдение и ръководство на системата от вътрешно-фирмени правила и процедури по контрола на качеството. Контролните функции се изпълняват от ДЕС Даниел Рахнев и ДЕС Маргарита Славова. Те имат правомощията за предложения за промени в самата политика, правилата и процедурите, организират проверки на определени ангажименти, текущо наблюдават спазването на компонентите на системата.;

              -Процедури и мерки за налагане и спазване на етичните правила на ИДЕС при изпълнението на всеки ангажимент. В дружеството има установена процедура за встъпително и ежегодно актуализирано обучение на персонала по отношение на съдържанието и спазването на етичните правила. Особено внимание се отделя на принципа на независимост. Във всяко одитирано дружество се контролира поведението на екипа от проверяващи като е наложен стил и личен пример от съдружниците.;

             -Процедури по приемането и продължаването на връзките с клиентите. В дружеството от години е разработена практика, документи и процедури за предварително събиране на информация при приемане и/или при продължаване на сътрудничеството с всеки клиент. Събраната информация се обобщава и подлага на анализ и оценка. Процедурите за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите се изпълнява задължително преди всеки ангажимент и всяка година за повтарящи се ангажименти. Тези процедури се контролират от ДЕС Даниел Рахнев.;

             -Политика и правила за назначаване и професионално развитие на персонала. Вътрешната политика на дружеството включва правила и изисквания при наемане на персонал, ежемесечна оценка за резултатите от работата на всеки член на екипа, развитие на способности и компетентност и специфична система за формиране на възнаграждението. Обръща се внимание на продължаващото професионално обучение, наставничеството от страна на ДЕС и по-опитния персонал.;

             -Процедури по контрол на качеството при изпълнение на работата на ниво ангажимент. Процедурите обхващат всички фази на одит - ангажиментите, а именно: планиране, оценка на риска, процедури по контрол върху спазването на приложимите за конкретния ангажимент стандарти, процедура по наставничество и надзор върху работата на екипа, преглед на извършената работа и крайните оценки и изводи въз основа на събраната документация и доказателства. Чрез тези процедури се цели да се даде разумна сигурност да се издаде доклад, който да е адекватен на конкретните обстоятелства. Прегледът за контрол върху качеството на изпълнението на ангажиментите е задължително условие за приключването му и издаването на доклада.

         За изминалата 2014 г. с основните мероприятия свързани с вътрешната система за контрол на качеството се акцентира върху повишаване на компетентността по приложимите МСС и МСФО и тези МОС, които са пряко свързани с качеството на одиторската практика и поетите одит-ангажименти.

         За повишаване на квалификацията през 2014 г. в периода 16-20 юни се проведе практическо обучение по планиране на одиторски ангажименти под ръководството на ДЕС Даниел Рахнев. В периода от 12 до 19 септември 2014 г. и от 12 до 16 януари 2015 г. се проведе обучение на персонала на одиторската компания. Лектори бяха ДЕС Трифон Рахнев по организация на проверката по местонахождение на клиента по одиторски ангажимент и по МСС и МСФО приложими при нашите клиенти. ДЕС Даниел Рахнев проведе обучение във връзка с изискванията на МОС и вътрешните правила за контрол върху качеството на одиторската проверка.

        През м. Ноември, 2014 г. се подготвиха от целия екип на фирмата подробни материали по промените в данъчното законодателство за 2014 г., разработиха се подробни текстове по приложимите МСС и МСФО в клиентите на фирмата. За нуждите на обучението се разработиха примерни текстове за "Оповестяване" и "Доклад за дейността". Курсът се проведе от 25 до 26 ноември 2014 г. в гр. София като лектори бяха ДЕС Тр. Рахнев и ДЕС Д. Рахнев.

       Като обобщение мероприятията свързани с вътрешната система за контрол на качеството се групират по следния начин:

       - Програмата за обучение на персонала се проведе в четири етапа с вътрешно обучение и подготовка и провеждане на курс с клиенти на фирмата;

        - Направени са подобрения в организацията и процедурите по проверка на отделните отчетни обекти за одиторския сезон 2014/2015г.;

    - Осъществен е текущ контрол с наблюдение за спазване на политиката на фирмата относно независимостта. Съдружниците и членовете на одиторските екипи преди началото на одиторския сезон подписват годишни декларации за независимост.;

      - Продължава практиката втори независим дипломиран експерт - счетоводител да извършва преглед на одиторската документация за всяко дружество от обществен интерес.

     Дружеството подлежи на контрол от страна на ИДЕС - СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) . Със Заповед № 04-0004-12-93 от 15.12.2014 г. е извършена проверка на определени дружества за периода от 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. За определени констатации е подадено "Възражение" на 06.02.2015 г. с Вх.№01-01-175/06.02.2015 г. и до момента на подготовката на доклада няма окончателно становище.

       Последната финансова година на извършен одит от страна на "Ажур ТДМ"ООД е 2014г. Съгласно § 1 т.11 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

        - Публични дружества: "ДЕКОТЕКС"АД, "Доверие Обединен Холдинг" АД, "Марицатекс" АД, "Хидроизомат" АД и "Транстрой - Автоматика и Монтаж" АД;

        - емитента на ценни книжа: "Софарма Билдингс" АДСИЦ;

       - застрахователни дружества: "Обединен здравно-осигурителен фонд Доверие ЗАД" АД и "Застрахователна Компания Медико-21" АД;

      - дружества, които произвеждат, пренасят и продават електроенергия и топлоенергия "Енергоинвестмънт" АД.

        За периода 2014 г. регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от ИДЕС курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 40 часа за всеки от одиторите.

Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2014 г. е 510 хил. лв.

          По видове услуги те са:

          - одит - 472 хил. лв.;

          - организиране специализирани курсове - 11 хил. лв.;

           - консултантски услуги - 16 хил. лв.;

           - други приходи - 11 хил. лв.

Настоящия Доклад е приет от всички съдружници.

 

гр. София, 31.03.2015 г.                                                           Управител: Тр. Рахнев

 

 

 

Д о к л а д  з а  п р о з р а ч н о с т

за 2013

      Специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД е регистрирано по фирмено дело № 2918/1989г. в Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност "Ажур ТДМ". Одиторското предприятие е регистрирано под № 004 в Списъка на утвърдените от ИДЕС специализирани одиторски предприятия.

      Ажур ТДМ ООД се управлява от Общо събрание на съдружниците и Управители. В Общото събрание на съдружниците участват: Трифон Димитров Рахнев -ДЕС, регистриран одитор, Даниел Трифонов Рахнев - ДЕС, регистриран одитор, Мария Иванова Рахнева и Маргарита Лазарова Славова - ДЕС, регистриран одитор. Дружеството се представлява от Трифон Димитров Рахнев и Даниел Трифонов Рахнев заедно и поотделно в качеството им на Управители. Възнагражденията на съдружниците Трифон Димитров Рахнев, Даниел Трифонов Рахнев и Мария Иванова Рахнева са въз основа на сключени трудови договори за заемани длъжности съответно: Управител, Управител "Одит" и Зам. управител "Финанси". Съдружникът Маргарита Лазарова Славова не е в трудови или облигационни взаимоотношения с дружеството.

    Дейността на дружеството е организирана в две направления: "Одиторско направление" и "Общо направление". "Одиторското направление" се състои от три екипа, които извършват одиторските проверки под ръководството на Даниел Рахнев - Управител "Одит" и Трифон Рахнев- Управител. Контрола върху извършената от екипите работа е ежеседмичен, постоянен на място по време на проверките и последващ - при обработката на събраните материали и данни. Всеки екип изготвя Доклад по счетоводни сметки и бележки по обектите на проверката за всяко дружество. Контрола се извършва от Даниел Рахнев и Трифон Рахнев.

      За целите на предварителните и годишни одиторски проверки, които дружеството извършва в периода от 16Септември до 20Септември 2013г.и от 13Януари до 17Януари 2014г. беше проведено обучение на персонала на одиторската компания. Лектори бяха Трифон Рахнев за организацията по одитната дейност и Даниел Рахнев по контрол върху качеството в съответствие с вътрешните правила и в съответствие с изискванията на МОС. При обучението се анализираха провежданите процедури по предварителната и годишна проверка на финансовите отчети. Акцентира се на промените в Международните стандарти за финансово отчитане приложими за 2013г.Проведе се инструктаж за взаимоотношенията в колектива, като се акцентира върху по-добрата комуникация и мобилност на екипите по време на проверките. През периода на предварителната проверка се проведе инструктаж по процедурите върху контрола на качеството, като се извършиха контролни тестове.

        Дружеството подлежи на постоянен контрол от страна на ИДЕС - СККОУ и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). Доклада от последната проверка е от Октомври 2011г. и заключението е „Дейността на одиторските услуги е в съответствие със съществените аспекти за изискванията за качество на извършваните одиторски услуги, при прилагане на процедурите определени в професионалните стандарти".

        Последната финансова година на извършен одит от страна на "Ажур ТДМ"ООД е 2013г.Съгласно пар. 1, т. 11 от ДР на ЗНФО, дружества, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е одитор са:

       -публични дружества: "Декотекс" АД, "Доверие- Обединен Холдинг" АД, "Марицатекс" АД, "Хидроизомат"АД и "Транстрой-Автоматика и Монтажи" АД

     -емитенти на ценни книжа: "Софарма билдингс" АДСИЦ

   -застрахователни дружества: "Обединен здравноосигурителен фонд - Доверие" Застрахователно акционерно дружество АД и "Застрахователна компания Медико 21"АД

    -дружествата, които произвеждат, пренасят и продават електроенергия и топлоенергия: "Енергоинвестмънт" АД

      През последната финансова година е извършена вътрешна проверка за независимостта на одиторската фирма от одитираните от нея публични дружества, съгласно приетите вътрешни правила за контрол на одита и на останалите дружества по избрани процедури от съдружниците. Подписани се Декларации от всички служители на дружеството, удостоверяващи липсата на всякакви взаимоотношения с клиентите на компанията, извън чисто професионалните, регламентирани в подписаните Договори за одиторски проверки, консултантски услуги, както и организация на специализирани семинари.

        За периода 2013г.,регистрираните одитори на компанията са участвали в организираните от Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) курсове и мероприятия за поддържане на квалификацията в обем превишаващ 40 часа за всеки от одиторите.

        Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2013г. е 573 хил.лв. Те са формирани от приходи от:

        - одит - 482 хил. лв.

        - организирани специализирани курсове в страната - 28 хил. лв.

        - консултантски услуги на различни клиенти - 10 хил. лв.

        - други приходи - 53 хил. лв.

 

София 31.03.2014г.                                                                              Управител: Трифон Рахнев