От създаването си, Ажур ТДМ ООД е тясно специализирано в извършването на квалифициран одит на финансовите отчети на предприятията във всички сфери и отрасли на икономиката.

   Одиторската дейност обхваща както одита на индивидуалните финансови отчети така и одита на консолидирани финансови отчети на национални и мултинационални компании изготвени съгласно Международните Стандарти за Финансово Отчитане. Специализацията в практическите проблемите на счетоводното на предприятията в реалния сектор и данъчно законодателство в страната подпомага извършването на одиторската дейност. Нашия персонал и одиторски екипи изпълнява своите ангажименти, като прилага методология, разработена на базата на Международните одиторски стандарти и спецификата на местното законодателство. Спазвайки изискванията на международните одиторски стандарти ние следваме основните етични принципи в дейността си, които са:

   - компетентност

   - обективност

   - конфеденциалност

   - почтеност

  Като така сме утвърдили репутацията си на независими одитори, които изпълняват своите ангажименти висок професионализъм, качество и ефективност.

  Разширените доклади подпомагат нашите клиентите в приложението както на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия така и на Международните Стандарти за Финансово Отчитане при изграждането на финансово счетоводната политика.

  Някои от нашите дългогодишни, успешни партньори, ползвали одиторските ни услуги са:

Арсенал АД, гр. Казанлък;

Доверие - Обединен Холдинг АД  с дъщерни дружества, например: Индустриален Холдинг - Доверие АД, Вратица ООД, гр. Враца, Широкопечатен текстил АД, гр. Враца, Обединен здравноосигурителен фонд - Доверие АД, гр. София, МБАЛ Доверие АД, гр. София, Марицатекс АД, гр. Пловдив, Биляна Трико АД, гр. Петрич и др.

Интертръст Холдинг БГ АД с дъщерни дружества, например: Оловно – цинков комплекс АД, гр. Кърджали, Горубсо Мадан АД, гр. Мадан, Стил Комодитис АД и др.

Декотекс АД, гр. Сливен;

Росица АД гр. Севлиево;

ЕНТЕЛ ТСБ Холдинг АД, гр. София

ЮНГ ООД, гр. София

Алфакомерс АД, гр. София,

Хидромелиорации – Севлиево ЕАД, гр. Севлиево;

Маркели ЕАД и Сердика – Сливен АД, гр. Сливен

Млечен път АД, гр. Нова Загора

ТБ ОББ АД и други.

   Одиторската дейност, дружеството осъществява чрез сформирани екипи с ръководители ДЕС, регистриран одитор Даниел Рахнев. ДЕС Маргарита Славова извършва одиторски проверки чрез свой екип, под нейно ръководство.

   На своите клиенти, дружеството предоставя подробен материал от извършените предварителна и годишна одиторска проверка под формата на разширени доклади и сертификат (одиторски доклад) за изразеното одиторско мнение за изготвения финансов отчет.

Български език