Освен одиторските услуги, дружеството извършва и специализирана консултантска дейност.  

  Областите, в които изразяваме нашето мнение по поставени проблеми от клиенти са:

  • прилагане на данъчното законодателство в конкретна ситуация – казус, поставен писмено от наш клиент;
  • прилагане на счетоводното законодателство, както в ежедневната дейност на дружеството, така и в
  • по-специфични ситуации от стопанската действителност;
  • осигурително законодателство и прилагането му в дадена ситуация;
  • приложение на Международните Стандарти за Финансово Отчитане;
  • консултации по изграждане на счетоводна политики на предприятието;
  • бизнескомбинации – практическа помощ при осчетоводяването им и др.

  С цялата си дейност се стремим да споделим знанията си с нашите партньори, за да повишим резултата от техния бизнес. От дългогодишния опит сме установили, че най-ефективните ни консултански проекти са онези, в които заедно с клиента работим като членове на един екип и всеки внася своите знания, опит и ресурси за реализирането на най доброто възможно решение.

  Подхода към нашите партньори е Индивидуален според специфичните на проблемите, потребностите и целите на Клиента.

  Стремим се още в самото начало да си изясним какво се очаква от нас. Правим анализ, на процесите и структурите, наличните ресурс, факторите на влияние, възможностите на развитие. Дефинираме конкретната ситуация. Представяме препоръки, решения и стратегии за преодоляване на проблемите и изразяваме независимо мнение по проектите за решения.

  В процеса на работа при възникване на проблем се обсъжда веднага с клиента, за да може да се вземат веднага необходимите мерки.

  Считаме, че само това е пътя за достойно и дългогодишно партньорство.

  Някои от дружествата дългогодишни партньори, ползвали  нашите консултантски услуги са:

- Идеал Стандарт България АД, гр. Севлиево,

- Идеал Стандарт Видима АД, гр. Севлиево,

- Баумит България ЕООД, гр. Елин Пелин,

Куадрант Бевъриджис АД  и др.

Български език